Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμος: Τί αλλάζει στην αναστολή του χρόνου παραγραφής

Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 αποτελεί Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών (Αρ. Φακ. 23.02.058.087-2017) που κατατέθηκε στις 22.9.2017. Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του άρθρου 13 (Αναστολή χρόνου παραγραφής) του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου, ώστε να αναστέλλεται για έξι μήνες η περίοδος παραγραφής σε περίπτωση που αγωγή ή ανταπαίτηση απορριφθεί από το δικαστήριο για διαδικαστικούς λόγους.
Το άρθρο 13 όπως ισχύει σήμερα έχει ως εξής:
Ο χρόνος παραγραφής αναστέλλεται σε οποιανδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Για όσο χρόνο ο ενάγων εμποδίστηκε από δικαιοστάσιο ή από λόγο ανώτερης βίας να εγείρει την αγωγή μέσα στο τελευταίο εξάμηνο του χρόνου παραγραφής·
(β) για όσο χρονικό διάστημα μέσα στο τελευταίο εξάμηνο του χρόνου παραγραφής ο εναγόμενος ή πρόσωπο για το οποίο ο εναγόμενος υπέχει ευθύνη απέτρεψε τον ενάγοντα να εγείρει αγωγή·
(γ) σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου να εγείρει αγωγή∙ στην περίπτωση αυτή η αναστολή διαρκεί μέχρι την πάροδο τριών μηνών από του διορισμού εκτελεστή διαθήκης ή διαχειριστή της περιουσίας του θανόντος·
(δ) όταν σύμφωνα με τις διατάξεις του εφαρμοστέου κατά περίπτωση νόμου σχετικά με τη διαμεσολάβηση θεωρείται ότι άρχισε διαδικασία διαμεσολάβησης και για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία αυτή.
Ο ως άνω τροποποιητικός νόμος έχει συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών που έχει οριστεί για την Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017.

Σχόλια

Ο χρήστης Christiana Markou είπε…
Έχετε τη πρόταση νόμου; Αν ναι παρακαλούμε όπως τη δημοσιεύσετε.