Νομική εκπροσώπηση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης: Συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Η Ελεγκτική Υπηρεσία δημοσίευσε την Ειδική Έκθεση με θέμα "Ελεγχος Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2016 (ΑΡΚ- 01-2017)". Μεταξύ των ευρημάτων, ειδική μνεία γίνεται στη νομική εκπροσώπηση της Αρχής, καθώς και στις αποζημιώσεις και τα δικηγορικά έξοδα που καταβλήθηκαν από την Αρχή τα προηγούμενα έτη. Η Ελεγκτική Υπηρεσία εν προκειμένω συστήνει τα εξής: «Για την παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας (θέματα διοικητικού δικαίου), η Αρχή να συνάπτει μακροχρόνιες συμβάσεις (μέχρι πέντε έτη) με νομικούς οίκους ακολουθώντας κατά το δυνατό ανταγωνιστική διαδικασία. Σε αυτή, δεν καθίσταται υποχρεωτική η δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει την προεπιλογή, προς υποβολή προσφορών, ενός κατάλληλου αριθμού εν δυνάμει ενδιαφερόμενων και κατάλληλων συνεργατών. 
Σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για την εξασφάλιση υπηρεσιών νομικού συμβούλου για την ετοιμασία ειδικών μελετών, ή εγγράφων διαγωνισμού που θα προκηρύξει η Αρχή, τότε θα πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες της σχετικής περί συμβάσεων νομοθεσίας και οι σχετικές αρχές της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, της διαφάνειας και της μη διάκρισης λόγω ιθαγένειας και συνεπώς θα πρέπει να προκηρύσσονται ανοικτοί διαγωνισμοί, αναλόγως βέβαια και με την εκτίμηση της αξίας της εκάστοτε ανάγκης». Δείτε το πλήρες κείμενο της Έκθεσης εδώ

Σχόλια