Αρνητική πρωτιά της Κύπρου στις νέες διαδικασίες επί παραβάσει στην εφαρμογή και μεταφορά του ευρωπαϊκού δικαίου - Τί αναφέρει η ετήσια έκθεση του 2019

Η Κύπρος κατέχει την αρνητική πρωτιά ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις νέες διαδικασίες επί παραβάσει κατά την εφαρμογή και ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου στην εσωτερική έννομη τάξη. Συγκεκριμένα για το 2019 η Κύπρος είχε συνολικά 43 νέες διαδικασίες, τον υψηλότερο αριθμό στην ΕΕ, με δεύτερες την Ελλάδα και την Βουλγαρία (39) και στην τρίτη θέση τη Ρουμανία και την Ιρλανδία (38). Τις λιγότερες νέες διαδικασίες επί παραβάσει είχαν το 2019 η Λιθουανία με 13 και η Ολλανδία με 16.

Συνολικά για το 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε 797 νέες διαδικασίες και απέστειλε 316 αιτιολογημένες γνώμες.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει πιθανές παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ με βάση δικές της έρευνες ή καταγγελίες από πολίτες, επιχειρήσεις ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν κοινοποιήσει μέτρα για την πλήρη μεταφορά των διατάξεων των οδηγιών, ή δεν διορθώσει την εικαζόμενη παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει. 

Στην ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ παρατίθενται οι ενέργειες της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την επιβολή του δικαίου της ΕΕ το 2019, καθώς και οι επιδόσεις των κρατών μελών σε διάφορους τομείς πολιτικής.

Παρόλο που, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων παράβασης παρέμεινε σταθερός, ο αριθμός των νέων υποθέσεων παράβασης αυξήθηκε κατά περισσότερο από 20 %. Ο μικρότερος αριθμός νέων υποθέσεων παράβασης που δρομολογήθηκαν το 2019 για εσφαλμένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του δικαίου της ΕΕ ή για την εσφαλμένη εφαρμογή του αφορούσε το Λουξεμβούργο, την Εσθονία και τη Λιθουανία, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός τέτοιων υποθέσεων αφορούσε την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Περισσότερες από τις μισές διαδικασίες επί παραβάσει το 2019 αφορούσαν την καθυστερημένη μεταφορά οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, αν και ο αριθμός τους μειώθηκε ελαφρά (από 419 υποθέσεις το 2018 σε 406 το 2019). Συγκριτικά, τα τελευταία πέντε έτη ο μεγαλύτερος αριθμός νέων υποθέσεων οι οποίες αφορούσαν καθυστερημένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο καταγράφηκε το 2016 (847 υποθέσεις).

Όσον αφορά την καθυστερημένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, ο μεγαλύτερος αριθμός νέων σχετικών υποθέσεων δρομολογήθηκε κατά της Βουλγαρίας, του Βελγίου, της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ ο μικρότερος αριθμός κατά της Δανίας, της Ιταλίας και της Λιθουανίας.

Η Επιτροπή συνέχισε να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ για καθυστερημένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, ζητώντας την επιβολή ημερήσιας χρηματικής ποινής δυνάμει του άρθρου 260 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Το προηγούμενο έτος η Επιτροπή παρέπεμψε την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ, ζητώντας την επιβολή χρηματικής ποινής (υπόθεση C-658-19).

Στην απόφασή του της 8ης Ιουλίου 2019 στην υπόθεση Επιτροπή κατά Βελγίου, το Δικαστήριο εφάρμοσε για πρώτη φορά το σύστημα κυρώσεων του άρθρου 260 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Επέβαλε ημερήσια χρηματική ποινή στο Βέλγιο (υπόθεση C-543/17) καθώς το τελευταίο δεν έλαβε και δεν ανακοίνωσε όλα τα μέτρα που απαιτούνται για τη μεταφορά στο εθνικό του δίκαιο της οδηγίας για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(cylegalnews.com/πληροφορίες από europa.eu)

Σχόλια