Αλλαγή διαδικασίας χαρτοσήμανσης εγγράφων με βάση την αξία της σύμβασης

To Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι από τις 27/7/2020, άλλαξε και η διαδικασία χαρτοσήμανσης εγγράφων με βάση την αξία της σύμβασης, τα οποία αφορούν μισθώσεις ακινήτων/ενοικιαστήρια έγγραφα, συμβάσεις εργοδότησης, συμβάσεις μεταξύ δύο νομικών προσώπων και συμβάσεις με σταθερή αξία συμβολαίου (π.χ. αγοραπωλητήρια έγγραφα, συμφωνίες εργοληπτικών έργων, δανείων, συμβάσεις δημοσίου). Η νέα διαδικασία χαρτοσήμανσης αφορά μόνο αρχικές συμβάσεις και όχι πρόσθετες/συμπληρωματικές.

Περιγραφή Διαδικασίας:

1.  Ειδικό Εργαλείο Υπολογισμού Τέλους Χαρτοσήμων

Για τους σκοπούς της νέας διαδικασίας χαρτοσήμανσης εγγράφων με βάση την αξία της σύμβασης, έχει δημιουργηθεί ειδικό «Εργαλείο Υπολογισμού Τέλους Χαρτοσήμων», το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας κάτω από την θεματική ενότητα «Άμεση Φορολογία → Άλλο ενημερωτικό υλικό → Εργαλείο υπολογισμού τέλους χαρτοσήμων».

2.  Χαρτοσήμανση συμβάσεων όταν το τέλος χαρτοσήμου ΔΕΝ υπερβαίνει τα  €100 (εκατό ευρώ)

Εμπρόθεσμη χαρτοσήμανση (εντός 30 ημερών από υπογραφής ή σύνταξης του εγγράφου)

i. Ο ενδιαφερόμενος, χρησιμοποιώντας το«Εργαλείο Υπολογισμού Τέλους Χαρτοσήμων», υπολογίζει το τέλος χαρτοσήμων.

ii. Αποστέλλει στο Τμήμα Φορολογίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το έντυπο «Υπολογισμός Τελους Χαρτοσήμων», το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη.

iii. Αγοράζει τα χαρτόσημα από εγκεκριμένους αντιπροσώπους (πίνακας 1) και ΟΧΙ από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας

iv.  Επικολλά και ακυρώνει το χαρτόσημο με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται για τα σταθερά τέλη (βλ. ανακοίνωση ημερ.26/06/2020).

Εκπρόθεσμη χαρτοσήμανση και έκδοση πιστών αντιγράφων

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και στη χαρτοσήμανση εγγράφων με σταθερά τέλη χαρτοσήμων (βλ. ανακοίνωση ημερ.26/06/2020).

3.  Χαρτοσήμανση συμβάσεων όταν το τέλος χαρτοσήμου υπερβαίνει τα €100 (εκατό ευρώ)

i. Ο ενδιαφερόμενος, χρησιμοποιώντας το «Εργαλείο Υπολογισμού Τέλους Χαρτοσήμων», υπολογίζει το τέλος χαρτοσήμων.

ii.  Εκτυπώνει το έντυπο «Υπολογισμός Τέλους Χαρτοσήμων», το οποίο προσκομίζει στα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων για πληρωμή του τέλους χαρτοσήμου (κώδικας πληρωμής 0800).

iii. Παρουσιάζει σε αρμόδιο Λειτουργό την απόδειξη πληρωμής μαζί με τα έγγραφα προς χαρτοσήμανση, ο οποίος θα σφραγίσει τα έγγραφα.

Τονίζεται ότι η ορθή χαρτοσήμανση αποτελεί υποχρέωση του ίδιου του φορολογουμένου (αυτοφορολογία). O Έφορος Φορολογίας διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιουσδήποτε ελέγχους κρίνει απαραίτητους, για διασφάλιση της φορολογικής συμμόρφωσης.


Σχόλια