Τροποποίηση στον περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμο

Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος Αριθμός 109(Ι) του 2023 τροποποιεί τους περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμους του 1964 έως (Αρ. 3) του 2022 («ο βασικός νόμος»).

Ειδικότερα, το εδάφιο (5) του άρθρου 10 του βασικού νόμου (συγκρότηση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου), τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο τέλος της επιφύλαξης της παραγράφου (ζ), του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

«Νοείται περαιτέρω ότι, η ως άνω προβλεπόμενη ένσταση υποβάλλεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της κοινοποίησης της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου στον επηρεαζόμενο και περιλαμβάνει γραπτώς τους λόγους υποβολής της.».

Η παράγραφος (ζ) του εδ.5 του άρθρου 10 διαμορφώνεται ως εξής:

(ζ) κατόπιν υποβολής ενστάσεως υφ’ οιουδήποτε επηρεαζομένου, η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου υπόκειται σε έλεγχο υπό του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο σε τέτοια περίπτωση ενεργεί ως δευτεροβάθμιο δικαστικό συμβούλιο, ασκώντας ακυρωτικό έλεγχο επί των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι, μέχρι της ημερομηνίας εκδόσεως της αποφάσεως του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου αναστέλλεται:

Νοείται περαιτέρω ότι, η ως άνω προβλεπόμενη ένσταση υποβάλλεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της κοινοποίησης της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου στον επηρεαζόμενο και περιλαμβάνει γραπτώς τους λόγους υποβολής της.

Ο τροποποιητικός νόμος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17.11.2023 και η ισχύς του λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιουλίου 2023.

Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποιήσεις στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 115(Ι) του 2023)

Κατά τόπον αρμοδιότητα του Εμπορικού Δικαστηρίου: Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Καταργείται ο Νόμος περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες)

Το νέο σύστημα e-justice τίθεται σε εφαρμογή από 18 Δεκεμβρίου 2023

Καταναλωτικά δάνεια: Η επιβάρυνση του δανειολήπτη με υπερβολικά υψηλό κόστος πίστωσης εκτός τόκων είναι δυνατόν να συνιστά καταχρηστική ρήτρα (ΔΕΕ)