Αναρτήσεις

Απορρίφθηκε η προδικαστική ένσταση της Δημοκρατίας στις προσφυγές για το Επενδυτικό Πρόγραμμα : Οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν είναι κυβερνητικές

Απορρίφθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο η προδικαστική ένσταση που ήγειρε η Κυπριακή Δημοκρατία σε μια σειρά υποθέσεων προσφυγών για το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα, στην οποία εισηγήθηκε ότι η προσβαλλόμενη σε κάθε προσφυγή πράξη δεν συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη με την έννοια του Άρθρου 146 του Συντάγματος, ώστε να μπορεί να προσβληθεί και να υπαχθεί σε αναθεωρητικό έλεγχο, καθότι πρόκειται για κυβερνητική πράξη. Οι επίδικες προσφυγές αφορούσαν στο ζήτημα της κατ' εξαίρεση πολιτογράφησης αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών, όπως το ζήτημα ρυθμιζόταν κατά τον ουσιώδη σε κάθε προσφυγή χρόνο από τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο του 2002 (Ν.141(I)/2002) και το εκπονηθέν από το Υπουργικό Συμβούλιο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.  Ο βασικός ισχυρισμός της πλευράς της καθ' ης η αίτηση συνοψίστηκε στη θέση πως το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα και η πολιτογράφηση αλλοδαπών επιχειρηματιών ή επενδυτών, αφορούσε σε άσκηση πολιτικής εξουσίας και οικονομικής πολιτικής της Κυβέρ

Καταχρηστικές ρήτρες τραπεζών: Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Δέκα (10) θέσεις Ειδικού/ής επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για διδασκαλία μαθημάτων της Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών

Άκυρο το πρόστιμο του ΠΔΣ κατά δικηγορικής εταιρείας σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐁𝐚𝐧𝐤 𝐭𝐨 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐍𝐞𝐰 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡 𝐢𝐧 𝐂𝐲𝐩𝐫𝐮𝐬: 𝐀 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐌𝐨𝐯𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭

Νομική Πανεπιστημίου Κύπρου: Πλήρωση 5 θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας

Παρουσίαση της Επιτροπής Εκπροσώπησης των Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Φυλακές Κύπρου: Κακές συνθήκες διαβίωσης, υπερπληθυσμό και βία μεταξύ των κρατουμένων αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων

Παραμένει στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη ως προς το χρόνο απονομής της δικαιοσύνης η Κύπρος

Fostering Innovation in Financial Services: An Analysis of the CySEC Regulatory Sandbox

Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Κύπρο να ολοκληρώσει τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τη δημόσια υποβολή εκθέσεων

Αίτηση Γεν. Εισαγγελέα για απόλυση του Γεν. Ελεγκτή : Απορρίφθηκε η προδικαστική ένσταση από το Α.Σ.Δ.

Δημόσια βλάβη: Τροποποίηση στο άρθρο 115 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου

Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο: Ορθή η ερμηνεία του Εφετείου σχετικά με νομοθετική διάταξη για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, Νομική Υπηρεσία

Το δικαίωμα της 'τελευταίας λέξης' του κατηγορούμενου στην ποινική δίκη

Κατά τόπον αρμοδιότητα των επαρχιακών δικαστηρίων σε ποινικές υποθέσεις: Τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου

Top Legal Stories

Δέκα (10) θέσεις Ειδικού/ής επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για διδασκαλία μαθημάτων της Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών

Καταχρηστικές ρήτρες τραπεζών: Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Απορρίφθηκε η προδικαστική ένσταση της Δημοκρατίας στις προσφυγές για το Επενδυτικό Πρόγραμμα : Οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν είναι κυβερνητικές

Άκυρο το πρόστιμο του ΠΔΣ κατά δικηγορικής εταιρείας σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο Δικηγόρος που άλλαξε φύλο δυο φορές. Από άνδρας έγινε γυναίκα και μετά πάλι άνδρας