Αναρτήσεις

Δημόσια βλάβη: Τροποποίηση στο άρθρο 115 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου

Τροποποίηση στο άρθρο 115 (δημόσια βλάβη) του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου επιφέρει ο Τροποποιητικός Νόμος 77(Ι) του 2024 που δημοσιεύθηκε στις 31.5.2024 στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ο Νόμος έχει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 2. Το άρθρο 115 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  (α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «αστυνομικό» (πρώτη γραμμή), της φράσης «ή σε πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται να διενεργεί ανακρίσεις, σε σχέση με τη διάπραξη ποινικού αδικήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου,»∙ και  (β) με την αντικατάσταση της φράσης «τις χίλιες λίρες» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), με τη φράση «τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000)». Η νέα διατύπωση του άρθρου 115: 115. Όποιος, γνωρίζει ότι δίνει σε οποιοδήποτε αστυνομικό ή σε πρόσωπο το οποίο εξουσ

Παραμένει στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη ως προς το χρόνο απονομής της δικαιοσύνης η Κύπρος

Fostering Innovation in Financial Services: An Analysis of the CySEC Regulatory Sandbox

Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Κύπρο να ολοκληρώσει τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τη δημόσια υποβολή εκθέσεων

Αίτηση Γεν. Εισαγγελέα για απόλυση του Γεν. Ελεγκτή : Απορρίφθηκε η προδικαστική ένσταση από το Α.Σ.Δ.

Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο: Ορθή η ερμηνεία του Εφετείου σχετικά με νομοθετική διάταξη για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, Νομική Υπηρεσία

Το δικαίωμα της 'τελευταίας λέξης' του κατηγορούμενου στην ποινική δίκη

Κατά τόπον αρμοδιότητα των επαρχιακών δικαστηρίων σε ποινικές υποθέσεις: Τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου

Επίσημη διαδικασία κατά της Meta βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στο Facebook και στο Instagram

Πρόσκληση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μίσθωσης Υπηρεσιών Γραμματειακής Υποστήριξης και Κλητήρα για θέματα Ασύλου

Ανακοίνωση διορισμού 10 Επαρχιακών Δικαστών

Γνωστοποίηση του Διοικητικού Δικαστηρίου για καταστροφή φακέλων

Σε δημόσια διαβούλευση ο περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμος του 2024

Αιτιολογημένη γνώμη της Ε.Ε. στην Κύπρο για μη πλήρη μεταφορά της Οδηγίας για την καταπολέμηση μέσω του ποινικού δικαίου της απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Τροποποίηση στον Διαδικαστικό Κανονισμό για τα Εντάλματα Προνομιακής Φύσεως

Κλειστά Κυκλώματα Βιντεοπαρακολούθησης σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Top Legal Stories

Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, Νομική Υπηρεσία

Fostering Innovation in Financial Services: An Analysis of the CySEC Regulatory Sandbox

Δημόσια βλάβη: Τροποποίηση στο άρθρο 115 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου