Αναρτήσεις

Τροποποιήσεις στον Νόμο περί Ίδρυσης και Λειτουργίας του Διοικ.Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός αρ.2 /2023)

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 34(Ι)  του 2023 τροποποιεί τον βασικό νόμο και συγκεκριμένα: Άρθρο 2 Το άρθρο 8 του βασικού νόμου (προσωρινός διορισμός) τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του σε εδάφιο (1) και την προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου:  «(2) Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δύναται, εφόσον το συμφέρον της δικαιοσύνης το απαιτεί, να διορίζει πρόσωπο το οποίο κατέχει τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 4, για να εκτελεί προσωρινά τα καθήκοντα και να ασκεί τις εξουσίες του δικαστή του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, για χρονικό διάστημα και υπό τους όρους οι οποίοι καθορίζονται στο έγγραφο διορισμού του.». Άρθρο 3 Το άρθρο 13 του βασικού νόμου (έφεση κατά αποφάσεων του δικαστηρίου) τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «τριμελούς ή, αναλόγως, διευρυμένης σύνθεσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου,» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «του

Το σύνδρομο της κακοποιημένης γυναίκας (BWS)

Κλιματική αλλαγή: Όλο και πιο έκδηλες οι επιπτώσεις ιδίως στη Νότια Ευρώπη : Ανακοίνωση του ΕΕΣ

Ο όρος «emmentaler» δεν μπορεί να τύχει προστασίας ως σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τυριά (ΓΔΕΕ)

Ανακοίνωση Γραπτών Εξετάσεων για Ορκωτούς Μεταφραστές 2023

Τελευταίο σεμινάριο πριν την εφαρμογή των νέων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας από τη Σχολή Δικαστών Κύπρου

Αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο από την ΕΕ για το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5% στην αγορά κατοικιών

Ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε απάντηση δηλώσεων βουλευτών για το πόθεν έσχες των Δικαστών

Μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης: Άρχισε η κατ' αρθρον συζήτηση των σχετικών νομοσχεδίων από την Επιτροπή Νομικών της Βουλής

Aμοιβαία αναγνώριση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων εντός της ΕΕ: Καταχωρήθηκε πρωτοβουλία πολιτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η δημοσίευση βιογραφικών σημειωμάτων Αξιωματούχων εξυπηρετεί την αρχή της διαφάνειας - Δήλωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων

Στέρηση πρόσβασης στο δικαστήριο λόγω απόρριψης προσφυγής ως εκπρόθεσμης - Η προσθεσμία άρχιζε από την έκδοση της απόφασης και όχι από την επίδοσή της (ΕΔΔΑ)

Τροποποίηση στον περί Ετήσιων Αδειών μετ' Απολαβών Νόμο: Τί άλλαζει στην ετήσια άδεια των εργαζομένων

Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμος: Αναστολή χρόνου παραγραφής αγώγιμου δικαιώματος για αμέλεια ή παράβαση θέσμιου καθήκοντος

Απόρριψη ένστασης λόγω μη υποβολής της μέσω δικηγόρου: Παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη (ΕΔΔΑ)