Αναρτήσεις

Κατά τόπον αρμοδιότητα του Εμπορικού Δικαστηρίου: Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 112 (Ι) του 2023 τροποποιεί τους περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμους του 2022 έως (Αρ. 2) του 2023 (βασικός νόμος).  Ειδικότερα: Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: “Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας του 2023” σημαίνει τους περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς.». Το άρθρο 12 του βασικού νόμου (κατά τόπον αρμοδιότητα του Εμπορικού Δικαστηρίου) τροποποιείται ως ακολούθως:  (α) Με την αντικατάσταση των λέξεων «πρωτόδικη δικαιοδοσία» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «αρμοδιότητα»∙  (β) με την αντικατάσταση της επιφύλαξης της παραγράφου (γ), με την ακόλουθη επιφύλαξη:  «Νοείται ότι, στην περίπτωση αυτή αρμόδιο δικαστήριο είναι το Εμπορικό Δικαστήριο το οποίο συνεδριάζει εντός της επαρχίας Λευκωσίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφ

Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας ως πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο

Ο περί Αποφάσεων Αλλοδαπών Δικαστηρίων (Αναγνώριση, Εγγραφή και Εκτέλεση Δυνάμει Συμβάσεως) Νόμος: Οι πρόσφατες τροποποιήσεις (Νόμος 113(Ι)/2023)

Καταργείται ο Νόμος περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες)

Καταναλωτικά δάνεια: Η επιβάρυνση του δανειολήπτη με υπερβολικά υψηλό κόστος πίστωσης εκτός τόκων είναι δυνατόν να συνιστά καταχρηστική ρήτρα (ΔΕΕ)

Το νέο σύστημα e-justice τίθεται σε εφαρμογή από 18 Δεκεμβρίου 2023

Τροποποιήσεις στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 115(Ι) του 2023)

Τροποποίηση στον περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμο

Προκήρυξη 24 θέσεων Δικαστών στη Δικαστική Υπηρεσία

Η υποχρέωση δικηγόρου-ενδιαμέσου να γνωστοποιήσει πληροφορίες για δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις βασει της 'DAC 6' ως παραβίαση του δικηγορικού απορρήτου

Απόφαση-σταθμός του Επ.Δικαστηρίου Λεμεσού: Δικαιώνει καταθέτη που υπέστη κούρεμα το 2013 και καταλογίζει αμέλεια στη Δημοκρατία και στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Καταχρηστική ρήτρα σε καταναλωτικό δάνειο: Υποχρέωση του δικαστή να λάβει υπόψη του τις συνέπειες από την αποβολή του δανειολήπτη και της οικογένειάς του από την κύρια κατοικία τους που έχει τεθεί ως εμπράγματη εξασφάλιση (ΔΕΕ)

Στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού: Τί προβλέπει η προτεινόμενη Οδηγία 2022/0117 (COD) (σεμινάριο)

Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2023

Ο περί Ποινικού Κώδικα Νόμος κεφ.154: Υπολογισμός Επιτοκίου Αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 314Α

Πειθαρχικά αδικήματα δικηγόρων και διαδικασία: Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Καταδίκη της Κύπρου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για υπερβολική διάρκεια δίκης 13 χρόνια και επτά μήνες

Ποιότητα δικαιοσύνης στην Κύπρο: Ελλείψεις και αργός ρυθμός υλοποίησης μεταρρυθμίσεων

Αποτελέσματα εκλογών Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Τελευταία προειδοποίηση στην Κύπρο από την ΕΕ για ορθή μεταφορά της οδηγίας για τον έλεγχο αναλογικότητας

Καταχρηστικές ρήτρες σε ενυπόθηκα δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Απόφαση του ΔΕΕ της 21.9.2023 στην υπόθεση C‑139/22

Top Legal Stories

Τροποποιήσεις στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 115(Ι) του 2023)

Κατά τόπον αρμοδιότητα του Εμπορικού Δικαστηρίου: Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Καταργείται ο Νόμος περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες)

Το νέο σύστημα e-justice τίθεται σε εφαρμογή από 18 Δεκεμβρίου 2023

Καταναλωτικά δάνεια: Η επιβάρυνση του δανειολήπτη με υπερβολικά υψηλό κόστος πίστωσης εκτός τόκων είναι δυνατόν να συνιστά καταχρηστική ρήτρα (ΔΕΕ)