ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛ.ΔΙΚ.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2023

Δείτε τους νέους Κανονισμούς & τα Έντυπα εδώ

Δημοσιεύθηκαν στις 3 Ιουλίου 2023 στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι νέοι Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας. Μετά το κείμενο των νέων Κανονισμών ακολουθούν τα έντυπα που αντιστοιχούν στις διαδικασίες που προνοούν οι Κανονισμοί. 

Σύμφωνα με το Μέρος 60, οι νέοι κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την 3η Ιουλίου 2023, σε σχέση με το Εφετείο το οποίο εγκαθιδρύεται δυνάμει των περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμων του 1964 έως (Αρ. 3) του 2022, (Ν. 33/1964). 

Οι κανονισμοί σε σχέση με τις υπόλοιπες δικαιοδοσίες, στις οποίες αφορούν, τίθενται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 σε διαδικασίες που καταχωρίζονται από 1η Σεπτεμβρίου 2023. 

Διευκρινίζεται ότι οι κανονισμοί δεν εφαρμόζονται σε σχέση με ειδικές διαδικασίες ή ειδικές δικαιοδοσίες για τις οποίες ισχύουν συγκεκριμένοι διαδικαστικοί κανονισμοί, οι οποίοι προβλέπονται από συγκεκριμένο νόμο ή κανονισμό. Νοείται ότι στο βαθμό που ο συγκεκριμένος νόμος ή κανονισμός παραπέμπει στην, ή επιτρέπει την, εφαρμογή των εκάστοτε κανονισμών πολιτικής δικονομίας, τότε εφαρμόζονται οι παρόντες κανονισμοί στο βαθμό που προβλέπεται.


Σχόλια