Αναρτήσεις

Παραμένει στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη ως προς το χρόνο απονομής της δικαιοσύνης η Κύπρος

Fostering Innovation in Financial Services: An Analysis of the CySEC Regulatory Sandbox

Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Κύπρο να ολοκληρώσει τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τη δημόσια υποβολή εκθέσεων

Αίτηση Γεν. Εισαγγελέα για απόλυση του Γεν. Ελεγκτή : Απορρίφθηκε η προδικαστική ένσταση από το Α.Σ.Δ.

Δημόσια βλάβη: Τροποποίηση στο άρθρο 115 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου

Top Legal Stories

Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, Νομική Υπηρεσία

Fostering Innovation in Financial Services: An Analysis of the CySEC Regulatory Sandbox

Δημόσια βλάβη: Τροποποίηση στο άρθρο 115 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου