Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Δικαστηρίων (Προσωριναί Διατάξεις) (Καταργητικός) Νόμος 70(Ι) του 2024 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 17 Μαϊου 2024.

Ο Νόμος έχει ως εξής:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικαστηρίων (Προσωριναί Διατάξεις) (Καταργητικός) Νόμος του 2024. Κατάργηση Νόμου. 43 του 1974. 

2. Ο περί Δικαστηρίων (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1974, διά του παρόντος Νόμου, καταργείται. 

3.-Μεταβατικές διατάξεις. 70(Ι) του 2024

(1) Ποινικές υποθέσεις οι οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δικαστηρίων (Προσωριναί Διατάξεις) (Καταργητικού) Νόμου του 2024, εκκρεμούν ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου και των οποίων η εκδίκαση έχει αρχίσει ή/και ο κατηγορούμενος έχει απαντήσει στην κατηγορία, συνεχίζουν και εκδικάζονται υπό του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου αυτές εκκρεμούν.

Στο άρθρο 3 του καταργηθέντος νόμου προβλεπόταν: «Διαρκoύσης της εκρύθμoυ καταστάσεως και παρά τας διατάξεις τoυ άρθρoυ 23 τωv περί Δικαστηρίωv Νόμωv τoυ 1960 έως 1972 έκαστov Επαρχιακόv Δικαστήριov κέκτηται δικαιoδoσίαv vα εκδικάζη, συμφώvως πρoς τας διατάξεις τoυ άρθρoυ 24, oιovδήπoτε αδίκημα διαπραχθέv εv oιαδήπoτε επαρχία της Κύπρoυ».

Σκοπός της κατάργησης είναι να τερματιστεί η προ πεντηκονταετίας προσωρινή και ως σήμερα εν ισχύι ρύθμιση για τους ασκούντες ποινική δικαιοδοσία για κατάργηση της κατά τοπον αρμοδιότητας. Η τροποποίηση κρίθηκε σκόπιμη για την επαναφορά της Αρχής του Φυσικού Δικαστή, η οποία προβλέπεται στον περί Δικαστηρίων Νόμο του 1960 και στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο, Κεφ. 155.


Σχόλια

Top Legal Stories

Δέκα (10) θέσεις Ειδικού/ής επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για διδασκαλία μαθημάτων της Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών

Καταχρηστικές ρήτρες τραπεζών: Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Απορρίφθηκε η προδικαστική ένσταση της Δημοκρατίας στις προσφυγές για το Επενδυτικό Πρόγραμμα : Οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν είναι κυβερνητικές

Άκυρο το πρόστιμο του ΠΔΣ κατά δικηγορικής εταιρείας σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο Δικηγόρος που άλλαξε φύλο δυο φορές. Από άνδρας έγινε γυναίκα και μετά πάλι άνδρας