Αναρτήσεις

Ποσοστό επιτυχίας μόλις 0,46% για τις υποθέσεις στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας το 2023

Overcoming the challenges on big infrastructure projects by adopting a similar model to HRADF in Cyprus

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Προκήρυξη για 2 θέσεις Νομικών Λειτουργών ως Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Λευκωσίας

Πρόστιμο 45.000 ευρώ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για διαρροή δεδομένων μετά από κυβερνοεπίθεση

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024

Σύμφωνη με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού η εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας από την Eurobank, σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Η αποθήκευση, γενικώς και αδιακρίτως, βιομετρικών και γενετικών δεδομένων προσώπων καταδικασμένων με ποινική απόφαση μέχρι τον θάνατο των προσώπων αυτών αντιβαίνει στο δίκαιο της EE (ΔΕΕ)

Top Legal Stories

Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, Νομική Υπηρεσία

Fostering Innovation in Financial Services: An Analysis of the CySEC Regulatory Sandbox

Δημόσια βλάβη: Τροποποίηση στο άρθρο 115 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου