Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος 9(Ι) του 2024 τροποποιεί τον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (βασικός νόμος):

Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου (Ποια γη υπόκειται σε εκτέλεση). 

Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της δεύτερης επιφύλαξης, με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

«Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ακίνητη ιδιοκτησία του εκ δικαστικής αποφάσεως οφειλέτη χρέους η οποία δύναται να πωληθεί με τη διαδικασία της εκτέλεσης δεν περιλαμβάνει ακίνητη ιδιοκτησία η οποία βρίσκεται σε μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές.». 

Τροποποίηση του άρθρου 53 του βασικού νόμου (Εγγραφή δικαστικής απόφασης). 

Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος αυτού του σημείου της τελείας, με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 

«Νοείται ότι, δεν δύναται να διενεργηθεί εγγραφή δικαστικής αποφάσεως στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο που αφορά ακίνητη ιδιοκτησία του εκ δικαστικής αποφάσεως οφειλέτη, η οποία βρίσκεται σε μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές.». 

Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού νόμου (Παράταση χρονικής περιόδου).

Το άρθρο 56 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (1) του σημείου της τελείας, με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 

9(Ι) του 2024.

«Νοείται ότι, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2024, δεν υφίσταται δικαίωμα παράτασης της εγγραφής, σε περίπτωση κατά την οποία η ακίνητη ιδιοκτησία, την οποία αφορά η εγγραφή, βρίσκεται σε μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές.». 

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων