Αναρτήσεις

Ο περί Δικαστηρίων Νόμος: Όλες οι αλλαγές με τον τροποποιητικό Νόμο 114(Ι)/2023

Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας ως πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο

Ο περί Αποφάσεων Αλλοδαπών Δικαστηρίων (Αναγνώριση, Εγγραφή και Εκτέλεση Δυνάμει Συμβάσεως) Νόμος: Οι πρόσφατες τροποποιήσεις (Νόμος 113(Ι)/2023)

Καταργείται ο Νόμος περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες)

Καταναλωτικά δάνεια: Η επιβάρυνση του δανειολήπτη με υπερβολικά υψηλό κόστος πίστωσης εκτός τόκων είναι δυνατόν να συνιστά καταχρηστική ρήτρα (ΔΕΕ)

Το νέο σύστημα e-justice τίθεται σε εφαρμογή από 18 Δεκεμβρίου 2023

Κατά τόπον αρμοδιότητα του Εμπορικού Δικαστηρίου: Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Τροποποιήσεις στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 115(Ι) του 2023)

Τροποποίηση στον περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμο

Προκήρυξη 24 θέσεων Δικαστών στη Δικαστική Υπηρεσία

Η υποχρέωση δικηγόρου-ενδιαμέσου να γνωστοποιήσει πληροφορίες για δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις βασει της 'DAC 6' ως παραβίαση του δικηγορικού απορρήτου

Απόφαση-σταθμός του Επ.Δικαστηρίου Λεμεσού: Δικαιώνει καταθέτη που υπέστη κούρεμα το 2013 και καταλογίζει αμέλεια στη Δημοκρατία και στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Καταχρηστική ρήτρα σε καταναλωτικό δάνειο: Υποχρέωση του δικαστή να λάβει υπόψη του τις συνέπειες από την αποβολή του δανειολήπτη και της οικογένειάς του από την κύρια κατοικία τους που έχει τεθεί ως εμπράγματη εξασφάλιση (ΔΕΕ)

Top Legal Stories

Δέκα (10) θέσεις Ειδικού/ής επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για διδασκαλία μαθημάτων της Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών

Καταχρηστικές ρήτρες τραπεζών: Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Απορρίφθηκε η προδικαστική ένσταση της Δημοκρατίας στις προσφυγές για το Επενδυτικό Πρόγραμμα : Οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν είναι κυβερνητικές

Άκυρο το πρόστιμο του ΠΔΣ κατά δικηγορικής εταιρείας σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο Δικηγόρος που άλλαξε φύλο δυο φορές. Από άνδρας έγινε γυναίκα και μετά πάλι άνδρας