Καταργείται ο Νόμος περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες)

Δημοσιεύθηκε στις 27.11.2023 στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες) (Καταργητικός) Νόμος του 2023.

Ο νόμος έχει ως εξής:

1.Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες) (Καταργητικός) Νόμος του 2023.

2.Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες) Νόμος (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»), καταργείται. 

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. 

3.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία, η οποία καθορίζεται με Γνωστοποίηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το συντομότερο μετά από την αποπεράτωση όλων των εκκρεμουσών ενώπιον των Οικογενειακών Δικαστηρίων Θρησκευτικών Ομάδων διαδικασιών. 

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 19 του βασικού νόμου καταργούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Μεταβατική διάταξη. 

4. Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δεν καταχωρίζεται οποιαδήποτε νέα αίτηση ενώπιον των Οικογενειακών Δικαστηρίων Θρησκευτικών Ομάδων.

Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024