Τροποποιήσεις στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 115(Ι) του 2023)

Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 τροποποιεί τον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (βασικός νόμος).

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:

“Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας του 2023” σημαίνει τους περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς.».

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 3 με το ακόλουθο άρθρο:

Επίδοση κλητηρίου εντάλματος εκτός δικαιοδοσίας. 

3. Το Δικαστήριο δύναται να διατάξει όπως επιδοθεί κλητήριο ένταλμα εκτός δικαιοδοσίας, όπως η εν λόγω διαδικασία προβλέπεται στις πρόνοιες των Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας του 2023 ή άλλως πως δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου που ισχύει στη Δημοκρατία ή δυνάμει του ενωσιακού δικαίου ή διεθνούς συνθήκης ή οποιουδήποτε κανόνα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Το άρθρο 3 είχε προηγουμένως ως εξής:

3. Το Δικαστήριο δύναται να διατάξει όπως επιδοθεί κλητήριο ένταλμα εκτός της Δημοκρατίας όταν κρίνει, ότι η βάση της αγωγής προέκυψε από παράβαση ή κατ’ ισχυρισμό παράβαση στη Δημοκρατία σύμβασης που συνάφθηκε οπουδήποτε ή σε σχέση με περιουσία που υπόκειται στους Νόμους της Δημοκρατίας ή ότι η βάση της αγωγής προέκυψε στη Δημακρατία, και ότι σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, η αγωγή είναι αγωγή η οποία δεν δύναται να εκδικαστεί αλλού παρά μόνο στη Δημοκρατία ή δύναται να εκδικαστεί ευχερέστερα στη Δημοκρατία παρά αλλού.

Το άρθρο 9 του βασικού νόμου (διατάγματα χωρίς ειδοποίηση) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1), με το ακόλουθο εδάφιο: 

«(1) Κάθε Διάταγμα το οποίο το Δικαστήριο έχει εξουσία να εκδώσει, δύναται να εκδοθεί με αίτηση ενός από τους διαδίκους, χωρίς ειδοποίηση στον άλλο, όπως αυτό προβλέπεται στις πρόνοιες των Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας του 2023.»· και 

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2), της λέξης «πρέπει» (δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «δύναται». 

(2) Πριν εκδώσει το διάταγμα αυτό χωρίς ειδοποίηση, το Δικαστήριο πρέπει δύναται να απαιτεί από το πρόσωπο που ζητά αυτό, όπως αναλάβει προσωπική υποχρέωση, με ή χωρίς εγγυητή ή εγγυητές, όπως το Δικαστήριο θεωρεί σκόπιμο, για να εξασφαλιστεί η υποχρέωση του για αποζημίωση του προσώπου εναντίον του οποίου ζητείται το διάταγμα.

Το εδ. (1) του άρθρου 9 είχε προηγουμένως ως εξής:

9.-(1) Κάθε διάταγμα, το οποίο το Δικαστήριο έχει εξουσία να εκδόσει δύναται, όταν αποδειχθεί το κατεπείγον ή άλλες ιδιαίτερες περιστάσεις, να εκδοθεί με αίτηση του ενός από τους διαδίκους χωρίς ειδοποίηση στον άλλο.

Ο τροποποιητικός Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας του 2023.

Σχόλια

Top Legal Stories

Κατά τόπον αρμοδιότητα του Εμπορικού Δικαστηρίου: Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Καταργείται ο Νόμος περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες)

Το νέο σύστημα e-justice τίθεται σε εφαρμογή από 18 Δεκεμβρίου 2023

Καταναλωτικά δάνεια: Η επιβάρυνση του δανειολήπτη με υπερβολικά υψηλό κόστος πίστωσης εκτός τόκων είναι δυνατόν να συνιστά καταχρηστική ρήτρα (ΔΕΕ)