Τροποποίηση στον Διαδικαστικό Κανονισμό για τα Εντάλματα Προνομιακής Φύσεως

Στις 26.4.2024 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Δικαιοδοσία Έκδοσης Ενταλμάτων Προνομιακής Φύσεως) (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Κανονισμός του 2024.

Ο περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Δικαιοδοσία Έκδοσης Ενταλμάτων Προνομιακής Φύσεως) (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Κανονισμός του 2024, τροποποιεί τους περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Δικαιοδοσία Έκδοσης Ενταλμάτων Προνομιακής Φύσεως) Διαδικαστικούς Κανονισμούς του 2018 και 2023.

Ειδικότερα, η παράγραφος (1) του Κανονισμού 5 τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «έκδοση» στην τρίτη γραμμή και αντικατάστασή της με τις λέξεις «ημέρα που ο αιτητής λαμβάνει γνώση της έκδοσης».

Μετά την τροποποίηση, η παράγραφος (1) του Κανονισμού 5 έχει ως εξής:

5.(1) Αίτηση για άδεια καταχωρείται το συντομότερο από την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, διατάγματος ή πράξης. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 45 ημέρες από την έκδοση ημέρα που ο αιτητής λαμβάνει γνώση της έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης, διατάγματος ή πράξης.


Σχόλια

Top Legal Stories

Κατά τόπον αρμοδιότητα των επαρχιακών δικαστηρίων σε ποινικές υποθέσεις: Τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου

Ανακοίνωση διορισμού 10 Επαρχιακών Δικαστών

Πρόσκληση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μίσθωσης Υπηρεσιών Γραμματειακής Υποστήριξης και Κλητήρα για θέματα Ασύλου

Επίσημη διαδικασία κατά της Meta βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στο Facebook και στο Instagram

Γνωστοποίηση του Διοικητικού Δικαστηρίου για καταστροφή φακέλων