Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Νόμου εξέδωσε το περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2023, το οποίο καθορίζει από την 1η Ιανουαρίου 2024 τον κατώτατο μισθό σε χίλια (1000) ευρώ για πλήρη απασχόληση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 5, όπως αντικαταστάθηκε, «ο κατώτατος μηνιαίος μισθός που καταβάλλεται σε οποιοδήποτε εργοδοτούμενο στη Δημοκρατία καθορίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2024 σε χίλια (1000) ευρώ για πλήρη απασχόληση.

Νοείται ότι, ο κατώτατος μηνιαίος μισθός που δύναται να καταβάλλεται σε εργοδοτούμενους, που είτε πριν την 1η Ιανουαρίου 2024 είτε μετά την 1η Ιανουαρίου 2024 δεν έχουν συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, από την 1η Ιανουαρίου 2024 καθορίζεται σε εννιακόσια (900) ευρώ για πλήρη απασχόληση, μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών συνεχούς απασχόλησης: 

Νοείται περαιτέρω ότι, το ωράριο πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων σε κάθε οικονομική δραστηριότητα είναι αυτό που ίσχυε κατά την έκδοση του παρόντος Διατάγματος, με βάση Νομοθεσία, Διάταγμα, σύμβαση, έθιμο ή πρακτική: 

 Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση εργαζομένων με μερική απασχόληση ο κατώτατος μηνιαίος μισθός προσαρμόζεται αναλόγως των ωρών εργασίας σε σχέση με το πλήρες ωράριο πιο αναφέρεται πιο πάνω.». 

Το Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024