Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου/ης Καθηγητή/ήτριας στο «Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» στο Πανεπιστήμιου Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μία (1) θέση Λέκτορα ή Επίκουρου/ης Καθηγητή/ήτριας στο Τμήμα Νομικής στην ειδικότητα «Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

O/Η υποψήφιος/α που θα εκλεγεί θα πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγει έρευνα, να διδάσκει μαθήματα στο πιο πάνω γνωστικό αντικείμενο τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο και να επιβλέπει μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: https://rb.gy/k3pel και αφορούν: προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα, αποδεικτικά αξιόλογου ερευνητικού έργου και επιστημονικής συνεισφοράς στο αντικείμενο της θέσης, εμπειρία οργάνωσης και επιτυχούς διδασκαλίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων. 

Επιπλέον, σημειώνεται ότι στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου διδάσκεται το κυπριακό δίκαιο σε ιστορικό, συγκριτικό και διεθνές/ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οι υποψήφιοι/ες δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η ελληνική και τουρκική. Για την πιο πάνω θέση είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση ανέρχονται σε: 

Επίκουρος/η Καθηγητής/ήτρια (Κλίμακα Α13-Α14) €64.140,83- €86.501,84 

Λέκτορας (Κλίμακα Α12-Α13) €48.751.76- €79.329,99 

Από τα πιο πάνω ποσά θα αποκόπτονται εισφορές στα διάφορα ταμεία του Κράτους. 

Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε επισης: Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου/ης Καθηγητή/ήτριας στο Ποινικό Δίκαιο & Ποινική Δικονομία στη Νομική του Πανεπιστημίου Κύπρου

Σχόλια

Top Legal Stories

Κατά τόπον αρμοδιότητα των επαρχιακών δικαστηρίων σε ποινικές υποθέσεις: Τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου

Ανακοίνωση διορισμού 10 Επαρχιακών Δικαστών

Πρόσκληση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μίσθωσης Υπηρεσιών Γραμματειακής Υποστήριξης και Κλητήρα για θέματα Ασύλου

Επίσημη διαδικασία κατά της Meta βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στο Facebook και στο Instagram

Το δικαίωμα της 'τελευταίας λέξης' του κατηγορούμενου στην ποινική δίκη