Σε δημόσια διαβούλευση ο περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμος του 2024

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο με τίτλο «O περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμος του 2024».

Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης διατάγματος απαγόρευσης παρελάσεων ή συγκεντρώσεων, από το Υπουργικό Συμβούλιο και ρυθμίζεται η περίπτωση απόκρυψης προσώπου κατά τη διάρκεια παρέλασης ή συγκέντρωσης, πράξη η οποία θεωρείται πλημμέλημα.

Η σχετική ανακοίνωση του Υπ.Δικαιοσύνης αναφέρει :
«Σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου είναι η πλήρης αναθεώρηση του περί Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμου (Κεφ. 32), με τη θέσπιση ενός σύγχρονου νομοθετήματος που να ρυθμίζει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και να είναι απόλυτα συμβατό με το Άρθρο 21 του Συντάγματος και τη σχετική επί του θέματος νομολογία του ΕΔΑΔ. Ο υφιστάμενος νόμος είναι γραμμένος στην αγγλική γλώσσα και χρήζει ουσιαστικής αναθεώρησης, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη πραγματικότητα, παραπέμποντας σε σύγχρονους θεσμούς και δομές.
Το εν λόγω νομοσχέδιο, προβλέπει τα εξής:
Ø Καθορίζονται οι ορισμοί της «συγκέντρωσης», μεταξύ των οποίων και η «αυθόρμητη συγκέντρωση», η «κινούμενη συγκέντρωση» και η «σταθερή συγκέντρωση», ως επίσης, μεταξύ άλλων, και οι ορισμοί της «αρμόδιας αρχής», του «δημόσιου χώρου» και της «παρέλασης» (Άρθρο 2 του νομοσχεδίου).

Ø Ρυθμίζεται το θέμα της προηγούμενης ειδοποίησης για την πραγματοποίηση της παρέλασης ή συγκέντρωσης, με αναφορά στο περιεχόμενο της και την προθεσμία για αποστολή της, η περίπτωση της αυθόρμητης συγκέντρωσης, όπως επίσης και οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση αποστολής της ειδοποίησης (Άρθρο 3 του νομοσχεδίου).

Ø Ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις του οργανωτή (Άρθρο 4 του νομοσχεδίου). Επίσης προβλέπεται ο ορισμός Υπεύθυνου Αξιωματικού Αστυνομίας ο οποίος θα αποτελεί τον σύνδεσμο της Αστυνομίας με τον οργανωτή, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή της παρέλασης ή συγκέντρωσης (Άρθρο 5 του νομοσχεδίου).

Ø Προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής περιορισμών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, κατ’ επιταγήν των προνοιών των Συντάγματος, από την αρμόδια αρχή ή τον Υπουργό, ανάλογα με την περίπτωση. Οι περιορισμοί που δύνανται να επιβληθούν αφορούν, μεταξύ άλλων, την πορεία της παρέλασης ή συγκέντρωσης, τον χρόνο ή τον χώρο της παρέλασης ή συγκέντρωσης, ή την κατάληψη μόνο μέρους του οδοστρώματος ή άλλου δημόσιου ανοιχτού μη περιτοιχισμένου χώρου, ή την απαγόρευση διέλευσης ή εισόδου σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο, ή τη μη παρακώλυση της κυκλοφορίας και της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς κοινής ωφελείας ή νοσηλευτήρια (Άρθρο 6 του νομοσχεδίου). Επίσης, προβλέπονται αδικήματα (τιμωρούμενα μόνο με χρηματική ποινή) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους επιβληθέντες περιορισμούς (Άρθρο 7 του νομοσχεδίου).

Ø Προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης διατάγματος απαγόρευσης παρελάσεων ή συγκεντρώσεων, από το Υπουργικό Συμβούλιο, ειδικότερα στην περίπτωση που με την πραγματοποίηση τους θα απειλείτο η ύπαρξη της Δημοκρατίας, και η επιβολή περιορισμών κρίνεται ότι δεν συνιστά αποτελεσματικό μέτρο (Άρθρο 8 του νομοσχεδίου).

Ø Καθορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες παρέλαση ή συγκέντρωση δύναται να διαλυθεί, με ειδική αναφορά στην περίπτωση όπου φαίνεται ότι επίκειται χρήση βίας που ενδέχεται να αλλοιώσει τον ειρηνικό χαρακτήρα της παρέλασης ή συγκέντρωσης, ή διαπιστώνεται ότι η παρέλαση ή συγκέντρωση μετατρέπεται σε βίαιη από τους συμμετέχοντες (Άρθρο 9 του νομοσχεδίου).

Ø Προβλέπονται αδικήματα (τιμωρούμενα μόνο με χρηματική ποινή) σε περίπτωση συμμετοχής σε παρέλαση ή συγκέντρωση που έχει απαγορευτεί ή έχει διαταχθεί η διάλυση της (Άρθρο 10 του νομοσχεδίου).

Ø Ρυθμίζεται η περίπτωση απόκρυψης προσώπου κατά τη διάρκεια παρέλασης ή συγκέντρωσης, πράξη η οποία θεωρείται πλημμέλημα (Άρθρο 11 του νομοσχεδίου).

Ø Προβλέπεται η δημιουργία πλατφόρμας πληροφοριών από την Αστυνομία, όπου θα αναρτάται ενημέρωση για τις προγραμματισμένες παρελάσεις ή συγκεντρώσεις, τις σχετιζόμενες με αυτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ως επίσης και γενικότερη ενημέρωση για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πρόνοιες του Νόμου (Άρθρο 12 του νομοσχεδίου).

Ø Προστίθενται διατάξεις που αφορούν στη δυνατότητα έκδοσης Κανονισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο για ρύθμιση θεμάτων που απορρέουν από τις διατάξεις του Νόμου, και στην κατάργηση του Κεφ. 32 (Άρθρα 13 και 14 του νομοσχεδίου, αντίστοιχα).

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θέτει προς διαβούλευση το νομοσχέδιο και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει απόψεις/σχόλια/παρατηρήσεις, σε σχέση με αυτό, το αργότερο μέχρι τις 5 Ιουνίου 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση gzantira@mjpo.gov.cy.
Περαιτέρω πληροφορίες / λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα e-consultation.gov.cy

Σχόλια

Top Legal Stories

Κατά τόπον αρμοδιότητα των επαρχιακών δικαστηρίων σε ποινικές υποθέσεις: Τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου

Ανακοίνωση διορισμού 10 Επαρχιακών Δικαστών

Πρόσκληση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μίσθωσης Υπηρεσιών Γραμματειακής Υποστήριξης και Κλητήρα για θέματα Ασύλου

Επίσημη διαδικασία κατά της Meta βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στο Facebook και στο Instagram

Γνωστοποίηση του Διοικητικού Δικαστηρίου για καταστροφή φακέλων