Κατά τόπον αρμοδιότητα του Εμπορικού Δικαστηρίου: Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 112 (Ι) του 2023 τροποποιεί τους περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμους του 2022 έως (Αρ. 2) του 2023 (βασικός νόμος). 

Ειδικότερα:

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: “Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας του 2023” σημαίνει τους περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς.».

Το άρθρο 12 του βασικού νόμου (κατά τόπον αρμοδιότητα του Εμπορικού Δικαστηρίου) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση των λέξεων «πρωτόδικη δικαιοδοσία» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «αρμοδιότητα»∙ 

(β) με την αντικατάσταση της επιφύλαξης της παραγράφου (γ), με την ακόλουθη επιφύλαξη: 

«Νοείται ότι, στην περίπτωση αυτή αρμόδιο δικαστήριο είναι το Εμπορικό Δικαστήριο το οποίο συνεδριάζει εντός της επαρχίας Λευκωσίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά∙»∙ και 

(γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ), με την ακόλουθη παράγραφο: 

«(δ) η δικαιοδοσία του Εμπορικού Δικαστηρίου ορίζεται με βάση τις πρόνοιες των Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας του 2023, την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, το ενωσιακό δίκαιο, οποιαδήποτε διεθνή συνθήκη ή οποιονδήποτε κανόνα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένων των κανόνων του κοινοδικαίου: Νοείται ότι, στην περίπτωση αυτή, αρμόδιο δικαστήριο είναι το Εμπορικό Δικαστήριο το οποίο συνεδριάζει εντός της επαρχίας Λευκωσίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά.».

Η νέα διατύπωση του άρθρου 12 έχει ως εξής:

12. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3, το Εμπορικό Δικαστήριο έχει πρωτόδικη δικαιοδοσία αρμοδιότητα να ακούει και να αποφασίζει επί πάσης εμπορικής διαφοράς, σε περίπτωση κατά την οποία-

(α) η βάση της εμπορικής διαφοράς έχει προκύψει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, εντός των ορίων της επαρχίας που αυτό έχει αρμοδιότητα·

(β) ο εναγόμενος ή οποιοσδήποτε από τους εναγομένους, κατά τον χρόνο της έγερσης της αγωγής, διαμένει ή διεξάγει επάγγελμα ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, έχει το εγγεγραμμένο γραφείο του ή την έδρα των εργασιών του εντός των ορίων της επαρχίας στην οποία το εν λόγω δικαστήριο έχει αρμοδιότητα·

(γ) οι διάδικοι αποφασίσουν τούτο από κοινού, με έγγραφη μεταξύ τους συμφωνία, σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε από αυτούς διαμένει ή διεξάγει επάγγελμα εκτός της Δημοκρατίας ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, έχει το εγγεγραμμένο γραφείο του ή την έδρα των εργασιών του εκτός της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, στην προβλεπόμενη στην παρούσα παράγραφο περίπτωση, αρμόδιο δικαστήριο είναι το Εμπορικό Δικαστήριο το οποίο συνεδριάζει στην επαρχία Λευκωσίας·

Νοείται ότι, στην περίπτωση αυτή αρμόδιο δικαστήριο είναι το Εμπορικό Δικαστήριο το οποίο συνεδριάζει εντός της επαρχίας Λευκωσίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά∙

(δ) η δικαιοδοσία του Εμπορικού Δικαστηρίου προκύπτει με βάση το ενωσιακό δίκαιο, διεθνή συνθήκη ή οποιονδήποτε κανόνα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου: Νοείται ότι, στην προβλεπόμενη στην παρούσα παράγραφο περίπτωση, αρμόδιο δικαστήριο είναι το Εμπορικό Δικαστήριο το οποίο συνεδριάζει στην επαρχία Λευκωσίας.

(δ) η δικαιοδοσία του Εμπορικού Δικαστηρίου ορίζεται με βάση τις πρόνοιες των Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας του 2023, την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, το ενωσιακό δίκαιο, οποιαδήποτε διεθνή συνθήκη ή οποιονδήποτε κανόνα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένων των κανόνων του κοινοδικαίου: Νοείται ότι, στην περίπτωση αυτή, αρμόδιο δικαστήριο είναι το Εμπορικό Δικαστήριο το οποίο συνεδριάζει εντός της επαρχίας Λευκωσίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά.

Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024