Αναρτήσεις

Προκήρυξη 3 θέσεων εργοδοτουμένων στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας

Τροποποιήσεις στον περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμο

Κενή θέση Νομικού/ής Συμβούλου στο Σπίτι της Γυναίκας στη Λευκωσία

Η παραπλανητική παράλειψη ως αθέμιτη εμπορική πρακτική

Επιτρεπτός ο έλεγχος άμεσης ξένης επένδυσης από τρίτη χώρα ακόμα και όταν μεσολαβεί εταιρεία που εδρεύει στην ΕΕ (Προτάσεις Εισ.ΔΕΕ)

Το δικαίωμα πληροφόρησης του εγγυητή δανείου και το ειδικό δικαίωμα πρόσβασης στην κατάσταση λογαριασμού του δανείου

Διορισμός Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών