Αναρτήσεις

Προκήρυξη 3 θέσεων εργοδοτουμένων στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας

Τροποποιήσεις στον περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμο

Κενή θέση Νομικού/ής Συμβούλου στο Σπίτι της Γυναίκας στη Λευκωσία

Η παραπλανητική παράλειψη ως αθέμιτη εμπορική πρακτική

Επιτρεπτός ο έλεγχος άμεσης ξένης επένδυσης από τρίτη χώρα ακόμα και όταν μεσολαβεί εταιρεία που εδρεύει στην ΕΕ (Προτάσεις Εισ.ΔΕΕ)

Το δικαίωμα πληροφόρησης του εγγυητή δανείου και το ειδικό δικαίωμα πρόσβασης στην κατάσταση λογαριασμού του δανείου

Διορισμός Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών

Top Legal Stories

Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, Νομική Υπηρεσία

Fostering Innovation in Financial Services: An Analysis of the CySEC Regulatory Sandbox

Δημόσια βλάβη: Τροποποίηση στο άρθρο 115 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου