Αναρτήσεις

Προκήρυξη 3 θέσεων εργοδοτουμένων στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας

Τροποποιήσεις στον περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμο

Κενή θέση Νομικού/ής Συμβούλου στο Σπίτι της Γυναίκας στη Λευκωσία

Η παραπλανητική παράλειψη ως αθέμιτη εμπορική πρακτική

Επιτρεπτός ο έλεγχος άμεσης ξένης επένδυσης από τρίτη χώρα ακόμα και όταν μεσολαβεί εταιρεία που εδρεύει στην ΕΕ (Προτάσεις Εισ.ΔΕΕ)

Το δικαίωμα πληροφόρησης του εγγυητή δανείου και το ειδικό δικαίωμα πρόσβασης στην κατάσταση λογαριασμού του δανείου

Διορισμός Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024