Αναρτήσεις

Ερμηνεία της έννοιας των "έκτακτων περιστάσεων" υπό τις οποίες μπορεί να ανασταλεί η εκτέλεσης απόφασης που πιστοποιήθηκε ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος (ΔΕΕ)

Kυπριακό Εταιρικό Δίκαιο

Πλήρωση θέσης Προέδρου Διοικητικού Δικαστηρίου

Πλήρωση 2 θέσεων Προέδρου Οικογενειακού Δικαστηρίου - Ανάκληση προηγούμενων προκηρύξεων

Κενή θέση Διευθυντή Τομέα Δικαιοσύνης στο Υπ.Δικαιοσύνης

Πλήρωση 17 θέσεων Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία

Top Legal Stories

Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, Νομική Υπηρεσία

Fostering Innovation in Financial Services: An Analysis of the CySEC Regulatory Sandbox

Δημόσια βλάβη: Τροποποίηση στο άρθρο 115 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου