Προκήρυξη 24 θέσεων Δικαστών στη Δικαστική Υπηρεσία

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο εξέδωσε νέα προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων τριών (3) Προέδρων Επαρχιακού Δικαστηρίου, τριών (3) Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών και δεκαοκτώ (18) Επαρχιακών Δικαστών στη Δικαστική Υπηρεσία.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

"1. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει κενές θέσεις τριών (3) Προέδρων Επαρχιακού Δικαστηρίου, τριών (3) Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών και δεκαοκτώ (18) Επαρχιακών Δικαστών στη Δικαστική Υπηρεσία. 

2. Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό στη θέση Επαρχιακού Δικαστή, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Διοικητικό Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο οποίο ο υποψήφιος έχει την έδρα του ως δικηγόρος ασκών το επάγγελμα, μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2023, συνοδευόμενη από: 

(1) Βιογραφικό σημείωμα («Curriculum Vitae»). 

(2) Υπεύθυνη δήλωση ως προς τυχόν προηγούμενες ή εκκρεμούσες υποθέσεις, είτε ποινικές, είτε πειθαρχικές, είτε αστικές, στις οποίες εμπλέκεται ο ίδιος προσωπικά ως διάδικος. 

(3) Σύντομη χωριστή περιγραφή της προσωπικότητάς του, προερχόμενη από τον ίδιο. 

(4) Τις σημαντικότερες Δικαστικές Αποφάσεις σε υποθέσεις στις οποίες είχε ουσιαστική ανάμειξη στον χειρισμό τους. 

 Αίτηση η οποία δεν περιλαμβάνει τα υπό (1) μέχρι (3) στοιχεία ανωτέρω, δεν γίνεται αποδεκτή. 

3. Στην αίτηση απαραιτήτως να δηλώνεται ο αριθμός μητρώου δικηγόρου που κατέχει ο υποψήφιος, το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και το κινητό του τηλέφωνο. 

4. Κατ’ ακολουθία της διαδικασίας και των κριτηρίων προαγωγής ή πλήρωσης θέσης Δικαστή, οι υποψήφιοι για τις θέσεις Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου και/ή Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή, Δικαστές, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2023, συνοδευόμενη από: (1) Βιογραφικό σημείωμα («Curriculum Vitae»). (2) Συνοπτική καταγραφή του δικαστικού του έργου. (3) Τις δέκα σημαντικότερες Αποφάσεις που έχει εκδώσει. 

5. Δικηγόρος ο οποίος ενδιαφέρεται για τις θέσεις Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου και/ή Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή, αποστέλλει στη Γραμματεία του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου τα ακόλουθα: 

(1) Βιογραφικό σημείωμα («Curriculum Vitae»). 

(2) Υπεύθυνη δήλωση ως προς τυχόν προηγούμενες ή εκκρεμούσες υποθέσεις, είτε ποινικές, είτε πειθαρχικές, είτε αστικές, στις οποίες εμπλέκεται ο ίδιος προσωπικά ως διάδικος. 

(3) Σύντομη χωριστή περιγραφή της προσωπικότητάς του, προερχόμενη από τον ίδιο. 

(4) Συνοπτική καταγραφή του δικηγορικού του έργου. 

(5) Τις δέκα σημαντικότερες Δικαστικές Αποφάσεις σε υποθέσεις στις οποίες είχε ουσιαστική ανάμειξη στον χειρισμό τους. Αίτηση η οποία δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω, δεν γίνεται αποδεκτή. 

6. Η διαδικασία και τα κριτήρια διορισμού Δικαστών και η διαδικασία και κριτήρια προαγωγής ή πλήρωσης θέσης Δικαστή, είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου".

Σύμφωνα με νεότερη (20.11.2023) ανακοίνωση του Α.Δ.Σ., "σε σχέση με τις παραγράφους 2 και 5 της πιο πάνω προκήρυξης, δικηγόρος ο οποίος ενδιαφέρεται για τις υπό αναφορά θέσεις, ενδείκνυται να προσκομίζει πρόσφατη φωτογραφία του, η οποία να συνοδεύει το βιογραφικό του σημείωμα".

Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποιήσεις στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 115(Ι) του 2023)

Κατά τόπον αρμοδιότητα του Εμπορικού Δικαστηρίου: Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Καταργείται ο Νόμος περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες)

Το νέο σύστημα e-justice τίθεται σε εφαρμογή από 18 Δεκεμβρίου 2023

Καταναλωτικά δάνεια: Η επιβάρυνση του δανειολήπτη με υπερβολικά υψηλό κόστος πίστωσης εκτός τόκων είναι δυνατόν να συνιστά καταχρηστική ρήτρα (ΔΕΕ)