Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε προσφυγή κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης με την απόφαση ημερ.21.2.2024 στην υπόθεση T-361/21 (Papouis Dairies κ.λπ. κατά Επιτροπής).

Τον Απρίλιο του 2021, κατόπιν αιτήσεως των κυπριακών αρχών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχώρισε την ονομασία «Χαλλούμι» (Halloumi) /«Hellim» ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ). Το χαλλούμι είναι κυπριακό τυρί με χαρακτηριστική οσμή και γεύση. Παρασκευάζεται από πρόβειο ή αιγινό γάλα, ή μείγμα αυτών, με ή χωρίς αγελαδινό γάλα. Έχει την ιδιότητα να μη λιώνει σε ψηλές θερμοκρασίες. 

Η κυπριακή εταιρία Papouis Dairies Ltd, καθώς και άλλοι προσφεύγοντες, ζήτησαν από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακυρώσει τον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής (Εκτελεστικός κανονισμός (ΕE) 2021/591 της Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2021, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (ΠΟΠ)], για την καταχώριση της ονομασίας «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» ως ΠΟΠ. 

Με την απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή στο σύνολό της. Το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Επιτροπή, όταν εξετάζει αν η καταχώριση μιας ονομασίας ως ΠΟΠ πληροί τις προϋποθέσεις του δικαίου της Ένωσης, δεν υποχρεούται να ελέγχει αν η περιγραφόμενη στην αίτηση καταχώρισης μέθοδος παραγωγής του προϊόντος είναι σύμφωνη με προϋπάρχον εθνικό πρότυπο για την παραγωγή του. Εν πάση περιπτώσει, η αίτηση καταχώρισης για το χαλλούμι δεν συγκρούεται με το επίμαχο εν προκειμένω εθνικό πρότυπο παραγωγής. 

Το Γενικό Δικαστήριο τονίζει ότι το εν λόγω πρότυπο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η αναλογία αιγινού ή πρόβειου γάλακτος, ή του μείγματός τους, στο τυρί αυτό να υπερβαίνει την αναλογία του αγελαδινού γάλακτος. Εν συνεχεία, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την επιχειρηματολογία κατά την οποία η Επιτροπή παρέλειψε να διαπιστώσει την ύπαρξη πρόδηλων σφαλμάτων στην περιγραφή του δεσμού μεταξύ της ποιότητας ή των χαρακτηριστικών του επίμαχου προϊόντος και του γεωγραφικού περιβάλλοντος προέλευσής του. 

Επιπλέον, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει το επιχείρημα ότι η Επιτροπή δεν προέβη σε προσήκουσα ανάλυση όσον αφορά την αγορά παραγωγής χαλλουμιού και την κατάσταση των επιχειρήσεων που εμπορεύονται το προϊόν αυτό. 

Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι, μολονότι η Επιτροπή οφείλει να προσδιορίσει τις συνέπειες που επάγεται το γεγονός ότι, μετά την καταχώριση της ονομασίας, έχει ακυρωθεί από εθνικό δικαστήριο πράξη που εξέδωσαν οι αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους στο πλαίσιο του εθνικού σταδίου της διαδικασίας καταχώρισης, η ακύρωση αυτή δεν συνεπάγεται αυτοδίκαιη ακυρότητα της πράξης καταχώρισης που έχει εκδώσει η Επιτροπή. (curia.europa.eu)

Η Απόφαση εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων