Προκήρυξη για 2 θέσεις Νομικών Λειτουργών ως Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Λευκωσίας

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Νομικών Λειτουργών ως Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Λευκωσίας.

Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δύο (2) Νομικών Λειτουργών ως Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (στο εξής «ο/η Εργοδοτούμενος/η»), για περίοδο έξι (6) μηνών, με δυνατότητα τριών (3) ανανεώσεων, για κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσης. 

Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής Κλίμακας Α9, μειωμένη σύμφωνα με τον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. 

1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ: 

1.1. Ο/Η Εργοδοτούμενος/η θα εκτελεί καθήκοντα Νομικού Λειτουργού στο Γραφείο νομικών υποθέσεων και κανονιστικής συμμόρφωσης ή/και στο Γραφείο δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του/της δίδονται από τη διεύθυνση του Δήμου. 

1.2. Ενδεικτικά: 

1.2.1. Χειρίζεται νομικά θέματα, σε συνεργασία με τον νομικό σύμβουλο του Δήμου. 

1.2.2. Ετοιμάζει μελέτες και υποβάλλει εισηγήσεις σε θέματα που αφορούν τις εργασίες των δύο πιο πάνω αναφερόμενων Γραφείων. 

1.2.3. Συντάσσει σημειώματα ή/και νομικά έγγραφα ή/και εκθέσεις γεγονότων αναφορικά με προσφυγές ή αγωγές εναντίον του Δήμου. 

1.2.4. Τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπών. 

1.2.5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα νομικής φύσεως καθήκοντα του/της ανατεθούν. 

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

2.1. Εγγεγραμμένος δικηγόρος στην Κύπρο, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6 του περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2. 

2.2. Τριετής τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, με βάση το άρθρο 6Α του περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2. 

2.3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, με βάση τον ενδεικτικό κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων γνώσης γλωσσών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΕΔΥ. 

2.4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

2.5. Οι άρρενες αιτητές πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. 

2.6. Οι αιτητές πρέπει να έχουν λευκό Ποινικό Μητρώο. 

3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

3.1. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα νομικά, το οποίο αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law και του Legal Practice Course. 

3.2. Διδακτορικό δίπλωμα στα νομικά. 

3.3. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της παρούσας προκήρυξης, πέραν της απαιτούμενης τριετούς. 

4. AMOIBH: 

4.1. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής Κλίμακας Α9, με μειωμένη κλίμακα εισδοχής όπως προβλέπεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης. Ενδεικτικά, ο μηνιαίος βασικός μισθός, ανέρχεται στο ποσό των περίπου €2.281.

Ολόκληρη η Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων