Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 31.5.2024, τροποποιεί τον βασικό νόμο.

Ειδικότερα μετά το άρθρο 27, προστίθεται νέο άρθρο 27Α ως εξής:

27Α.- Αδικήματα και ποινές:

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), πρόσωπο το οποίο- 

(α) παρεμποδίζει επιθεωρητή κατά την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας που παρέχεται σ’ αυτόν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου· 

(β) αρνείται να απαντήσει ή απαντά ψευδώς σε οποιαδήποτε έρευνα, για την οποία παρέχεται εξουσία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου· 

(γ) παραλείπει να παρουσιάσει οποιοδήποτε αρχείο, πιστοποιητικό, βιβλίο ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να παρουσιάσει σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο· 

(δ) παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει οποιοδήποτε πρόσωπο από του να παρουσιαστεί ενώπιον επιθεωρητή ή να εξεταστεί από αυτόν, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές. 

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) αδίκημα διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, κάθε πρόσωπο το οποίο κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος κατέχει θέση συμβούλου, προέδρου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλη παρόμοια θέση στο νομικό πρόσωπο ή εμφανίζεται ότι ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, θεωρείται ένοχο του ίδιου αδικήματος, εκτός εάν αποδείξει ότι το αδίκημα διαπράχθηκε χωρίς τη συναίνεση ή συνενοχή ή αμέλεια του ιδίου και υπόκειται στην ποινή που προβλέπεται για το αδίκημα αυτό στο εν λόγω εδάφιο.». 

Σχόλια

Top Legal Stories

Δέκα (10) θέσεις Ειδικού/ής επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για διδασκαλία μαθημάτων της Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών

Καταχρηστικές ρήτρες τραπεζών: Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Απορρίφθηκε η προδικαστική ένσταση της Δημοκρατίας στις προσφυγές για το Επενδυτικό Πρόγραμμα : Οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν είναι κυβερνητικές

Άκυρο το πρόστιμο του ΠΔΣ κατά δικηγορικής εταιρείας σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο Δικηγόρος που άλλαξε φύλο δυο φορές. Από άνδρας έγινε γυναίκα και μετά πάλι άνδρας