Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Κύπρο να ολοκληρώσει τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τη δημόσια υποβολή εκθέσεων

Η Κύπρος είναι μία από τις χώρες τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί να ολοκληρώσουν τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τη δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο , στην Ιταλία , στην Κύπρο , στη Σλοβενία , στην Αυστρία και στη Φινλανδία, επειδή δεν μετέφεραν πλήρως την οδηγία για τη δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα [οδηγία(EU) 2021/2101] με την οποία τροποποιείται η οδηγία για τις οικονομικές καταστάσεις (οδηγία 2013/34/ΕΕ).

Η οδηγία για τη δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εταιρικής διαφάνειας και στην ενδυνάμωση του δημόσιου ελέγχου των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η οδηγία προβλέπει κανόνες για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες πολυεθνικές επιχειρήσεις με έσοδα άνω των 750 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μη ενωσιακών πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ.

Τυχόν καθυστερήσεις στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής θα υπονομεύσουν τον στόχο της ενίσχυσης της εταιρικής λογοδοσίας σχετικά με τον φόρο εισοδήματος που καταβάλλουν οι εταιρίες σε κάθε κράτος μέλος, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τον στόχο της διατήρησης της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη των εθνικών φορολογικών συστημάτων.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, στην Ιταλία, στην Κύπρο, στη Σλοβενία, στην Αυστρία και στη Φινλανδία, που έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (πηγή europa.eu)

Σχόλια

Top Legal Stories

Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, Νομική Υπηρεσία

Fostering Innovation in Financial Services: An Analysis of the CySEC Regulatory Sandbox

Δημόσια βλάβη: Τροποποίηση στο άρθρο 115 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου