Δημόσια βλάβη: Τροποποίηση στο άρθρο 115 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου

Τροποποίηση στο άρθρο 115 (δημόσια βλάβη) του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου επιφέρει ο Τροποποιητικός Νόμος 77(Ι) του 2024 που δημοσιεύθηκε στις 31.5.2024 στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ο Νόμος έχει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

2. Το άρθρο 115 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «αστυνομικό» (πρώτη γραμμή), της φράσης «ή σε πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται να διενεργεί ανακρίσεις, σε σχέση με τη διάπραξη ποινικού αδικήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου,»∙ και 

(β) με την αντικατάσταση της φράσης «τις χίλιες λίρες» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), με τη φράση «τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000)».

Η νέα διατύπωση του άρθρου 115:

115. Όποιος, γνωρίζει ότι δίνει σε οποιοδήποτε αστυνομικό ή σε πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται να διενεργεί ανακρίσεις, σε σχέση με τη διάπραξη ποινικού αδικήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, ψευδή κατάθεση σε συνάφεια με κατά φαντασία ποινικό αδίκημα, είναι ένοχος δημόσιας βλάβης, και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες   τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή σε φυλάκιση ενός χρόνου.


Σχόλια

Top Legal Stories

Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, Νομική Υπηρεσία

Fostering Innovation in Financial Services: An Analysis of the CySEC Regulatory Sandbox