Καθίσματα προς αποφυγή παρατεταμένης ορθοστασίας : Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Τροποποιητικός Νόμος του 2023

O περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος 165 (I) του 2023 τροποποιεί τον βασικό νόμο με την αντικατάσταση του άρθρου 27 (καθίσματα), με το ακόλουθο άρθρο: 

27. Καθίσματα προς αποφυγή παρατεταμένης ορθοστασίας. 

(1) Ο εργοδότης παρέχει σε κάθε εργοδοτούμενο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του, κατάλληλο κάθισμα για χρήση από το εν λόγω πρόσωπο και μεριμνά για τη συντήρηση ή αντικατάσταση του καθίσματος αυτού οποτεδήποτε απαιτείται: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η θέση εργασίας περιλαμβάνει καθήκοντα έκθεσης σε παρατεταμένη ορθοστασία, ο εργοδότης παρέχει κατάλληλα καθίσματα ή λαμβάνει οργανωτικά ή άλλα μέτρα, περιλαμβανομένης της παροχής χώρων ανάπαυσης με κατάλληλα καθίσματα για την περιστασιακή ανάπαυση κάθε εργοδοτούμενου προσώπου. 

(2) Ο τρόπος υλοποίησης της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) υποχρέωσης του εργοδότη για την παροχή καθισμάτων σε κάθε εργοδοτούμενο πρόσωπο ή/και για τη λήψη των απαραίτητων οργανωτικών ή άλλων μέτρων, εξειδικεύεται στη σχετική γραπτή εκτίμηση των κινδύνων που διενεργείται από τον εργοδότη.

Το άρθρο 27 είχε προηγουμένως ως ακολούθως:

27. Όπoυ oπoιoδήπoτε πρόσωπo στηv εργασία έχει κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τoυ εύλoγη δυvατότητα vα κάθεται χωρίς vα επηρεάζεται δυσμεvώς η εργασία τoυ, πρέπει vα παρέχovται και συvτηρoύvται για χρήση κατάλληλα καθίσματα πoυ vα τo διευκoλύvoυv vα εκμεταλλεύεται αυτές τις δυvατότητες.


Σχόλια

Top Legal Stories

Δέκα (10) θέσεις Ειδικού/ής επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για διδασκαλία μαθημάτων της Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών

Καταχρηστικές ρήτρες τραπεζών: Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Απορρίφθηκε η προδικαστική ένσταση της Δημοκρατίας στις προσφυγές για το Επενδυτικό Πρόγραμμα : Οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν είναι κυβερνητικές

Άκυρο το πρόστιμο του ΠΔΣ κατά δικηγορικής εταιρείας σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο Δικηγόρος που άλλαξε φύλο δυο φορές. Από άνδρας έγινε γυναίκα και μετά πάλι άνδρας