Καθίσματα προς αποφυγή παρατεταμένης ορθοστασίας : Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Τροποποιητικός Νόμος του 2023

O περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος 165 (I) του 2023 τροποποιεί τον βασικό νόμο με την αντικατάσταση του άρθρου 27 (καθίσματα), με το ακόλουθο άρθρο: 

27. Καθίσματα προς αποφυγή παρατεταμένης ορθοστασίας. 

(1) Ο εργοδότης παρέχει σε κάθε εργοδοτούμενο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του, κατάλληλο κάθισμα για χρήση από το εν λόγω πρόσωπο και μεριμνά για τη συντήρηση ή αντικατάσταση του καθίσματος αυτού οποτεδήποτε απαιτείται: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η θέση εργασίας περιλαμβάνει καθήκοντα έκθεσης σε παρατεταμένη ορθοστασία, ο εργοδότης παρέχει κατάλληλα καθίσματα ή λαμβάνει οργανωτικά ή άλλα μέτρα, περιλαμβανομένης της παροχής χώρων ανάπαυσης με κατάλληλα καθίσματα για την περιστασιακή ανάπαυση κάθε εργοδοτούμενου προσώπου. 

(2) Ο τρόπος υλοποίησης της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) υποχρέωσης του εργοδότη για την παροχή καθισμάτων σε κάθε εργοδοτούμενο πρόσωπο ή/και για τη λήψη των απαραίτητων οργανωτικών ή άλλων μέτρων, εξειδικεύεται στη σχετική γραπτή εκτίμηση των κινδύνων που διενεργείται από τον εργοδότη.

Το άρθρο 27 είχε προηγουμένως ως ακολούθως:

27. Όπoυ oπoιoδήπoτε πρόσωπo στηv εργασία έχει κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τoυ εύλoγη δυvατότητα vα κάθεται χωρίς vα επηρεάζεται δυσμεvώς η εργασία τoυ, πρέπει vα παρέχovται και συvτηρoύvται για χρήση κατάλληλα καθίσματα πoυ vα τo διευκoλύvoυv vα εκμεταλλεύεται αυτές τις δυvατότητες.


Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024