Τροποποίηση στο Νόμο περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την έναρξη διαβούλευσης για τροποποίηση του Νόμου περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου, με σκοπό την ενίσχυση της συμμόρφωσης της Διοίκησης στις αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «O περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024», το οποίο έχει σκοπό να ενισχύσει τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων.

2. Με το εν λόγω νομοσχέδιο προτείνονται μεταρρυθμιστικές λύσεις που αφορούν σε δύο σημαντικά εργαλεία, τα οποία θα έχουν στη διάθεση τους τα Διοικητικά Δικαστήρια, ήτοι την εξουσία επιβολής χρηματικών κυρώσεων στη Διοίκηση και την εξουσία διατύπωση κρίσεων προς τη Διοίκηση, χωρίς όμως να παρεμβαίνουν στις αρμοδιότητες της τελευταίας.

2.1 Ειδικότερα, το νομοσχέδιο εισηγείται την προσθήκη νέου άρθρου 57Α στον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο του 1999 (Ν. 158(I)/1999), το οποίο προνοεί τη δυνατότητα επιβολής χρηματικού προστίμου στη Διοίκηση, σε περίπτωση που το Δικαστήριο διαπιστώσει παράλειψη και/ή ελλιπή ή πλημμελή συμμόρφωση της σε απόφαση του. Η εν λόγω ρύθμιση σκοπό έχει να λειτουργήσει αποτρεπτικά έναντι στη μη συμμόρφωση της Διοίκησης προς τη δικαστική απόφαση.

2.2 Παράλληλα, το νομοσχέδιο εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 59 του βασικού νόμου, που αφορά στο διατακτικό της δικαστικής απόφασης, ώστε το δικαστήριο να δύναται να περιλάβει σε αυτό, αναφορά στον προσήκοντα τρόπο συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τη δικαστική απόφαση. Η χρήση του εν λόγω εργαλείου αναμένεται να συνδράμει στη μείωση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης λόγω δυσκολιών από πλευράς της Διοίκησης ως προς την εφαρμογή της απόφασης ή έλλειψης κατανόησης του περιεχομένου της δικαστικής απόφασης.

2.3 Την ίδια στιγμή, τροποποιούνται πρόνοιες του βασικού νόμου, ώστε να συνάδουν με τη λειτουργία του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθώς επίσης την ίδρυση του Εφετείου, αρξαμένων την 1η Ιουλίου 2023.

2.4 Τέλος, προστίθεται μεταβατική διάταξη ως προς την εφαρμογή των προνοιών του τροποποιητικού νομοσχεδίου (μόνο μελλοντικά, όχι αναδρομικά).

3. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θέτει προς διαβούλευση το νομοσχέδιο και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει απόψεις/σχόλια/παρατηρήσεις, σε σχέση με αυτό, το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση gzantira@mjpo.gov.cy.»

Δείτε το νομοσχέδιο εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024