Η Κύπρος δεν έχει εγκρίνει μέτρα για τη διαχείριση των αποβλήτων. Κίνδυνος παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Κύπρο να εγκρίνει μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Ειδικότερα, η Επιτροπή ζητά από την Κύπρο να θεσπίσει και να επικαιροποιεί σχέδια για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων, σε συμφωνία με τους στόχους της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ) και την κυκλική οικονομία. Σκοπός των σχεδίων και των προγραμμάτων αυτών είναι να μειωθούν οι επιπτώσεις των
αποβλήτων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των πόρων σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να επαναξιολογούν τα σχέδιά τους για τη διαχείριση αποβλήτων τουλάχιστον ανά εξαετία και να τα αναθεωρούν, κατά περίπτωση. Η Κύπρος παρέλειψε να αναθεωρήσει, να επεκτείνει ή να αντικαταστήσει την υπάρχουσα διαχείριση αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο για την προσεχή περίοδο, ενώ επίσης υστερεί όσον αφορά την πρόληψη των αποβλήτων. Τον Οκτώβριο του 2015 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή καλώντας τις κυπριακές αρχές να εγκρίνουν τα αναγκαία έγγραφα για τα απόβλητα. Μολονότι η Κύπρος έχει λάβει ορισμένα μέτρα στον τομέα των αστικών απορριμμάτων, εξακολουθούν να μην υπάρχουν τα αναγκαία σχέδια για άλλες κατηγορίες αποβλήτων. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Κύπρος δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ. (http://europa.eu)

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Υπερωριακή Αμοιβή και Επί Πληρωμή Αργίες σύμφωνα με το Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο