Έντεκα (11) θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει έντεκα (11) θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών, μέχρι και τις 17 Φεβρουαρίου 2017. Το Πρόγραμμα «Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές» λειτουργεί ανταγωνιστικά, χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από ίδιους πόρους του Πανεπιστημίου Κύπρου και στηρίζεται σε αυστηρά επιστημονική αξιολόγηση με στόχο την προώθηση της αναδυόμενης επιστημονικής αριστείας. Δικαιούχοι είναι
κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου αναγνωρισμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Τα πρόσωπα που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου και παράλληλα θα διδάσκουν μέχρι και ένα μάθημα κατά τη διάρκεια της χορηγίας, σύμφωνα με τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου Τμήματος.
Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών. Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός που προβλέπεται ανέρχεται στα €1.700. Από το ποσό αυτό θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους. Το πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού ούτε παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής, το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://applications.ucy.ac.cy/eeapplication_all, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Λειτουργό Πανεπιστημίου, κα Ξένια Κωνσταντίνου, τηλ.: 00 357 22 894297, email: xeniac@ucy.ac.cy. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ

Σχόλια