Το δικαστήριο δικαίωσε αστυνομικό και του επιστρέφει 50 χιλιάδες ευρώ που του είχαν παρακρατηθεί όταν ήταν σε διαθεσιμότητα

Το διοικητικό δικαστήριο δικαίωσε αστυνομικό και του επιστρέφει περισσότερα από 50 χιλιάδες ευρώ από παρακρατημένους μισθούς, όταν αυτός τελούσε σε διαθεσιμότητα. Συγκεκριμένα ο αιτητής αστυνομικός αντιμετώπιζε κατηγορίες για διάπραξη διαφόρων ποινικών αδικημάτων, γι αυτό και τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τις 20.2.2007 μέχρι τις 7.6.2012, περίοδο κατά την οποία λάμβανε τις μισές από τις απολαβές του.
Μετά από την εκδίκαση ποινικής υπόθεσης
εναντίον του, αθωώθηκε. Με απόφασή του ο Αρχηγός της Αστυνομίας αποφάσισε τη μη επιστροφή στον αιτητή του ποσού των €50.425,08 που είχε κατακρατηθεί κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητάς του. Κατόπιν με νεότερη απόφασή του ο Αρχηγός της Αστυνομίας αποφάσισε την ανάκληση της προηγούμενης του απόφασης και αφού επανεξέτασε την υπόθεση, κατέληξε σε επιστροφή στον αιτητή ποσού €8.000.
Την απόφαση αυτή προσέβαλε στο διοικητικό δικαστήριο ο αστυνομικός επικαλούμενος ουσιώδη νομική και πραγματική πλάνη, έλλειψη δέουσας έρευνας και αιτιολογίας και πλημμελή άσκηση διακριτικής εξουσίας.
Το Δικαστήριο δικαίωσε τον αστυνομικό, δεχόμενο ότι οι απολαβές και τα επιδόματα του από το στάδιο λήξης της πειθαρχικής υπόθεσης εναντίον του μέχρι και την επιστροφή του στα καθήκοντά του μετά τη λήξη της ποινικής υπόθεσης θα έπρεπε να του καταβληθούν χωρίς να υπάρχει το δικαίωμα άσκησης της διακριτικής εξουσίας από τους καθ' ων η αίτηση (Αρχηγός Αστυνομίας & Υπ.Δικαιοσύνης) εφόσον, δεν προέκυψε πειθαρχική διαδικασία εναντίον του συνεπεία της ποινικής υπόθεσης.
Όπως αναφέρει η απόφαση «με βάση τα γεγονότα όπως κατέληξαν να είναι, οι καθ' ων η αίτηση είχαν δικαίωμα να ασκήσουν τη διακριτική τους εξουσία μόνο σε σχέση με την περίοδο κατά την οποία ο αιτητής βρισκόταν σε διαθεσιμότητα για πειθαρχικούς λόγους και όχι μετέπειτα». Επομένως το δικαστήριο έκρινε ότι οι καθ' ων η αίτηση τελούσαν υπό ουσιώδη πλάνη κατά τη λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης και ταυτόχρονα υπερέβησαν τα ακραία όρια της διακριτικής τους ευχέρειας. (δημ.απόφασης cylaw.com)

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων