Επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

Ανακοίνωση σχετικά με την επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις εξέδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: "Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στη βάση του Κανονισμού (ΕΚ) 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007, στη βάση της Σύμβασης της Χάγης ημερομηνίας
15.11.21965 η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 40 του 1982, καθώς και στη βάση αριθμού Διμερών Συμφωνιών που υπέγραψε με άλλα κράτη, αποτελεί την Κεντρική Αρχή για την επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (Κανονισμός – Σύμβαση – Διμερείς Συμβάσεις) ή και ιδιωτικές ποινικές υποθέσεις (Διμερείς Συμβάσεις).
Οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Αρχής περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παραλαβή δικογράφων από τις Αρχές των συμβεβλημένων χωρών για επίδοση τους στην Κύπρο, καθώς και τη διαβίβαση/αποστολή δικογράφων Κυπριακών Δικαστηρίων σε άλλες χώρες, για επίδοση.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού το οποίο προέρχεται από τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνει ότι, από την 1η Φεβρουαρίου 20017, η υπηρεσία θα παρέχεται και από το προσωπικό του Υπουργείου που στεγάζεται στο ΚΕΠ Λεμεσού.
Η διαδικασία, όπως αυτή κοινοποιήθηκε με προηγούμενο Ενημερωτικό Δελτίο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως , έχει ως εξής:
-Η ταχυδρόμηση των Αιτήσεων Επίδοσης και η καταβολή των ταχυδρομικών τελών, θα γίνεται από τους ίδιους τους Αιτητές, αφού προηγουμένως προσκομίσουν στο κλιμάκιο του Υπουργείου στο ΚΕΠ Λεμεσού την σχετική Αίτηση Επίδοσης, δεόντως συμπληρωμένη από τους ίδιους, σε δυο αντίγραφα, για έλεγχο/υπογραφή.
-Για την καταβολή του πάγιου τέλους, οι Αιτητές θα προσκομίζουν το αντίτιμο των 7 ευρώ σε χαρτόσημα, τα οποία θα επικολλώνται επί των Αιτήσεων Επίδοσης".

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Υπερωριακή Αμοιβή και Επί Πληρωμή Αργίες σύμφωνα με το Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο