Επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

Ανακοίνωση σχετικά με την επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις εξέδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: "Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στη βάση του Κανονισμού (ΕΚ) 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007, στη βάση της Σύμβασης της Χάγης ημερομηνίας
15.11.21965 η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 40 του 1982, καθώς και στη βάση αριθμού Διμερών Συμφωνιών που υπέγραψε με άλλα κράτη, αποτελεί την Κεντρική Αρχή για την επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (Κανονισμός – Σύμβαση – Διμερείς Συμβάσεις) ή και ιδιωτικές ποινικές υποθέσεις (Διμερείς Συμβάσεις).
Οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Αρχής περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παραλαβή δικογράφων από τις Αρχές των συμβεβλημένων χωρών για επίδοση τους στην Κύπρο, καθώς και τη διαβίβαση/αποστολή δικογράφων Κυπριακών Δικαστηρίων σε άλλες χώρες, για επίδοση.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού το οποίο προέρχεται από τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνει ότι, από την 1η Φεβρουαρίου 20017, η υπηρεσία θα παρέχεται και από το προσωπικό του Υπουργείου που στεγάζεται στο ΚΕΠ Λεμεσού.
Η διαδικασία, όπως αυτή κοινοποιήθηκε με προηγούμενο Ενημερωτικό Δελτίο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως , έχει ως εξής:
-Η ταχυδρόμηση των Αιτήσεων Επίδοσης και η καταβολή των ταχυδρομικών τελών, θα γίνεται από τους ίδιους τους Αιτητές, αφού προηγουμένως προσκομίσουν στο κλιμάκιο του Υπουργείου στο ΚΕΠ Λεμεσού την σχετική Αίτηση Επίδοσης, δεόντως συμπληρωμένη από τους ίδιους, σε δυο αντίγραφα, για έλεγχο/υπογραφή.
-Για την καταβολή του πάγιου τέλους, οι Αιτητές θα προσκομίζουν το αντίτιμο των 7 ευρώ σε χαρτόσημα, τα οποία θα επικολλώνται επί των Αιτήσεων Επίδοσης".

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων