Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποζημιώνει εταιρίες λόγω υπερβολικής διάρκειας της διαδικασίας στο Δικαστήριο της ΕΕ

Πολύ σημαντική απόφαση στην υπόθεση T-577/14 (Gascogne Sack Deutschland και Gascogne κατά Ευρωπαϊκής Ένωσης) εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ. Σύμφωνα με την απόφαση, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεώνεται να καταβάλει αποζημίωση άνω των 50.000 ευρώ στις εταιρίες Gascogne Sack Deutschland και Gascogne λόγω της υπερβολικής διάρκειας της διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ. Η υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας
προκάλεσε τόσο υλική ζημία (πληρωμή εξόδων για τη σύσταση τραπεζικής εγγυήσεως) όσο και μη υλική ζημία (αβεβαιότητα στην οποία περιήλθαν οι δύο εταιρίες).
Συγκεκριμένα, οι εταιρίες Gascogne Sack Deutschland και Gascogne ζήτησαν από το Γενικό Δικαστήριο να υποχρεώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να τους καταβάλει αποζημίωση σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ για την υλική ζημία (αίτημα περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ) και τη μη υλική ζημία (αίτημα 500.000 ευρώ) τις οποίες φέρονται να υπέστησαν λόγω της υπερβολικής διάρκειας της διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου. Πρόκειται για την πρώτη υπόθεση που εκδικάζεται σε σχέση με το ζήτημα αυτό.
Με την απόφαση του, το Γενικό Δικαστήριο, κάνει εν μέρει δεκτή την αγωγή των δύο εταιριών επιδικάζοντας αποζημίωση 47.064,33 ευρώ στην Gascogne για την υλική ζημία που υπέστη και ποσό 5.000 ευρώ σε καθεμία από τις δύο εταιρίες ως χρηματική ικανοποίηση λόγω μη υλικής ζημίας.
Ειδικότερα, το Γενικό Δικαστήριο επιδικάζει στην Gascogne αποζημίωση ύψους 47.064,33 ευρώ προς αποκατάσταση της υλικής ζημίας που της προκάλεσε η μη τήρηση της εύλογης διάρκειας της δίκης στις υποθέσεις T-72/06 και T-79/06 και η οποία συνίσταται στην πληρωμή πρόσθετων εξόδων για τραπεζική εγγύηση.
Το Γενικό Δικαστήριο αναγνωρίζει επίσης ότι η Gascogne Sack Deutschland και η Gascogne υπέστησαν μη υλική ζημία λόγω της υπερβολικής διάρκειας της διαδικασίας στις υποθέσεις T-72/06 και T-79/06: πράγματι, η μη τήρηση της εύλογης διάρκειας της δίκης στις υποθέσεις αυτές περιήγαγε τις δύο αυτές εταιρίες σε αβεβαιότητα η οποία υπερέβαινε την αβεβαιότητα που συνήθως προκαλεί κάθε ένδικη διαδικασία. Η παρατεταμένη κατάσταση αβεβαιότητας αυτή άσκησε εκ των πραγμάτων επιρροή στον προγραμματισμό των προς λήψη αποφάσεων και στη διαχείριση των εταιριών αυτών και, επομένως, είχε ως συνέπεια την πρόκληση μη υλικής ζημίας. Το Γενικό Δικαστήριο κρίνει προσήκον να καταβληθεί σε καθεμία από τις εταιρίες αυτές ποσό 5.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω μη υλικής ζημίας. (curia.europa.eu)

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων