Πολίτης καταχώρησε αίτηση για να απολυθεί ο Γενικός Εισαγγελέας λόγω ανικανότητας και ανάρμοστης συμπεριφοράς. Το Αν.Δικαστικό Συμβούλιο την απέρριψε

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο απέρριψε την αίτηση ιδιώτη, πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος ζητούσε την απόλυση του Γενικού Εισαγγελέα. Ειδικότερα, ο αιτητής καταχώρησε στο προνοούμενο από τον περί του Συμβουλίου του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Έλεγχος και Διαδικασία) Διαδικαστικό Κανονισμό του 2015 έντυπο, αίτηση για απόλυση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς και
ανικανότητας του να κατέχει τη θέση. Σύμφωνα με την έκθεση γεγονότων που συνοδεύει την αίτηση, ο αιτητής καταλογίζει στο Γενικό Εισαγγελέα νομική ανεπάρκεια, συμφεροντολογικές εκ μέρους του ενέργειες και αποφάσεις  που όζουν άνισης μεταχείρισης και δυσμενούς διάκρισης προς όφελος του κεφαλαίου και των τραπεζών γενικά.
Το δικαστικό συμβούλιο απέρριψε την αίτηση, αναφέροντας στο σκεπτικό της απόφασής του ότι «αποκλείεται συνεπώς η καταχώρηση αίτησης για απόλυση του Γενικού Εισαγγελέα από ιδιώτη εν είδει actio popularis διότι δεν νομιμοποιείται προς τούτο, μη έχοντας το θεσμοθετημένο πολιτειακό εκείνο συμφέρον, και όχι απλώς το ιδιωτικό.  Πέραν της δυνατότητας που λογικά θα είχε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως το διορίζον όργανο, να αιτηθεί στην κατάλληλη περίπτωση προς το Συμβούλιο την απόλυση του Γενικού Εισαγγελέα, η νομιμοποίηση ενός απλού ιδιώτη θα απέληγε σε ουσιαστική κατάλυση της ανεξαρτησίας των θεσμών με κατακλυσμό υποθέσεων για προσωπικά στην ουσία συμφέροντα που δεν αγγίζουν την ίδια τη φύση λειτουργίας και τρόπο ενάσκησης των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα.  
Ο Γενικός Εισαγγελέας είναι μεν υπόλογος στο Σύνταγμα και υπόκειται σε απόλυση υπό τους όρους και καθ΄ ον τρόπο είναι δυνατή η απόλυση των Δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δεν μπορεί όμως να καταστεί υπόλογος σε κάθε ιδιώτη που θεωρεί ότι θίγονται τα συμφέροντα ή τα δικαιώματα του από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που το Σύνταγμα έχει εναποθέσει στον Γενικό Εισαγγελέα. 
Αναδρομή στην ίδια την κυρίως αίτηση επιβεβαιώνει ότι τα όσα ο αιτητής επιδιώκει να φέρει ενώπιον του Συμβουλίου, αποτελούν, κατά το δικό του ισχυρισμό, θιγέντα προσωπικά του ζητήματα. Δεν είναι δυνατόν πολίτης να ζητεί την απόλυση του Γενικού Εισαγγελέα  επί τω ότι διαφωνεί  με τον τρόπο που συμβουλεύει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή την κυβέρνηση γενικότερα στο πλαίσιο των εξουσιών του. Τα όσα αναφέρει ο αιτητής στην καταχωρηθείσα γραπτή του αγόρευση για το δικαίωμα του να προχωρήσει την κυρίως Αίτηση είναι νομικά αδόκιμα. Είναι πρόδηλο από την αγόρευση ότι το επικαλούμενο δημόσιο συμφέρον του αιτητή προς απόλυση του Γενικού Εισαγγελέα ταυτίζεται με το προσωπικό του συμφέρον.  Ακριβώς, όπως και ο ίδιος αναγνωρίζει, η ενεργοποίηση του  Άρθρου 153.8 του Συντάγματος εγείρει ζήτημα ύψιστου δημοσίου συμφέροντος, πολιτειακής σημασίας και είναι εξαιρετικής φύσεως διαδικασία και συνεπώς δεν  μπορεί να λαμβάνει τη μορφή  της actio popularis». (δημοσίευση απόφασης: cylaw.com) 

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων