Νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Το Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε στις 16 Φεβρουαρίου 2017 τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών από τους «ξένους μαχητές» που ταξιδεύουν από και προς εμπόλεμες ζώνες με τρομοκρατικούς σκοπούς και τους «μοναχικούς λύκους» που σχεδιάζουν μόνοι τους τις επιθέσεις. Η νέα οδηγία για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που ενέκρινε το ΕΚ με 498 ψήφους υπέρ, 114 κατά και 29 αποχές, θα επικαιροποιήσει τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανόνες-πλαίσιο για τα εγκλήματα τρομοκρατίας και θα διευρύνει το πεδίο εφαρμογής τους ώστε να συμπεριλάβει τις νέες, αναδυόμενες απειλές.
Το κείμενο της οδηγίας είχε ήδη συμφωνηθεί ανεπισήμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το Νοέμβριο του 2016. Η διευρυμένη λίστα με τις προπαρασκευαστικές πράξεις που θα ποινικοποιηθούν περιλαμβάνει τα εξής:
-ταξίδια στο εξωτερικό για συμμετοχή σε τρομοκρατική ομάδα και κατόπιν επιστροφή στην ΕΕ με σκοπό τη διάπραξη τρομοκρατικής επίθεσης
-στρατολόγηση τρομοκρατών
-λήψη εκπαίδευσης ή παροχή εκπαίδευσης σχετιζόμενης με την εκτέλεση τρομοκρατικών πράξεων
-συνδρομή, συνεργία ή απόπειρα πραγματοποίησης μιας τρομοκρατικής επίθεσης
-δημόσια υποκίνηση ή εξύμνηση τρομοκρατικών πράξεων
-χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των τρομοκρατικών ομάδων
Παροχή βοήθειας στα θύματα της τρομοκρατίας
Η νέα οδηγία περιλαμβάνει διατάξεις για τη διασφάλιση της παροχής άμεσης βοήθειας προς τα θύματα και τους συγγενείς των θυμάτων μετά από μία επίθεση. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίσουν την ύπαρξη υπηρεσιών που θα βοηθούν τις οικογένειες των θυμάτων να μάθουν σε ποιο νοσοκομείο βρίσκεται ο συγγενής τους, και θα βοηθούν τα θύματα να επιστρέψουν στις χώρες διαμονής τους. Η βοήθεια θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την παροχή ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης καθώς και νομικών συμβουλών.
Επόμενα βήματα
Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεση τους 18 μήνες, μετά τη δημοσίευση της οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, για να μεταφέρουν τις διατάξεις της στο εθνικό τους δίκαιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν θα δεσμεύονται από τη νέα οδηγία, αλλά μπορούν να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση που προτίθενται να την εφαρμόσουν. Η Δανία εξαιρείται από την εφαρμογή της οδηγίας.
Ιστορικό
Η νέα οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα αντικαταστήσει την απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου του 2002 , προκειμένου να συμβαδίσει η ΕΕ με τις νέες εξελίξεις και τις αναδυόμενες απειλές όπως οι «ξένοι μαχητές» και οι «μοναχικοί λύκοι», καθώς και να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις διεθνείς υποχρεώσεις και πρότυπα, όπως το ψήφισμα 2178 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το πρόσθετο πρωτόκολλο της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας.
(europarl.europa.eu)

Σχόλια

Top Legal Stories

Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, Νομική Υπηρεσία

Fostering Innovation in Financial Services: An Analysis of the CySEC Regulatory Sandbox

Δημόσια βλάβη: Τροποποίηση στο άρθρο 115 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου