Τροποποιήσεις στον Τύπο αρ.28 (Ειδοποίηση Έφεσης) και στον Τύπο Διορισμού Δικηγόρου για την Άσκηση Έφεσης


Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2018 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 16 Νοεμβρίου 2018, τροποποιεί το βασικό διαδικαστικό κανονισμό με την κατάργηση και αντικατάσταση του Τύπου Αριθμ. 28 (Form No. 28) με το νέο Τύπο Αριθμ. 28 (O.35, r.3).
Περαιτέρω, ο βασικός Διαδικαστικός Κανονισμός τροποποιείται με την κατάργηση και αντικατάσταση του Τύπου Διορισμού Δικηγόρου για την Άσκηση Έφεσης με το νέο Τύπο Διορισμού Δικηγόρου για την Άσκηση Έφεσης (O.35, r.31).

Σχόλια