Τροποποίηση στους Κανονισμούς περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα)


Δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 16.11.2018, οι περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018, που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018.
Ειδικότερα, η παράγραφος (1) του κανονισμού 17 των βασικών κανονισμών περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) τροποποιείται με την προσθήκη επιφύλαξης ως ακολούθως:
«Νοείται ότι η κατοχή άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος δεν συνδέεται άμεσα με την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος αλλά εναπόκειται στην κρίση του Συμβουλίου να το αποφασίσει όταν και εφόσον ο εισφορέας υποβάλει αίτηση για παροχή σύνταξης.».

Σχόλια