Διοικητική Απόφαση εναντίον οικοδομικών εταιριών για καταχρηστικούς όρους σε συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτων


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή εξέδωσε Διοικητική Απόφαση εναντίον των εταιρειών ανάπτυξης γης και οικοδομών ΑΒ Oasis Park Development Ltd και Kallishi Bros Hotel Apts Ltd για παράβαση του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου. Η Απόφαση αφορά έρευνα που διενήργησε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας σε σχέση με την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών σε σύμβαση αγοραπωλησίας ακίνητης περιουσίας. Ο Διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Νόμο, αποφάσισε ότι συγκεκριμένοι όροι της υπό αναφορά σύμβασης αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 5(1), 7 και των παραγράφων 1(ε), 1(ι), 1(θ) και 1(ιε) του Παραρτήματος του Νόμου και άρα είναι καταχρηστικοί ή/και αδιαφανείς.Μεταξύ άλλων, οι εν λόγω όροι αφορούν:
-Την υποχρέωση των αγοραστών για πλήρη και ολοσχερή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων τους όσον αφορά την αποπληρωμή του συνολικού ποσού οφειλής προς τον πωλητή, προτού αυτός εκπληρώσει τις δικές του συμβατικές υποχρεώσεις, δηλαδή τη μεταβίβαση του ακινήτου επ’ονόματι τους.
-Την επιβολή στους αγοραστές δυσανάλογα υψηλής αποζημίωσης, σε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους, ενώ εν αντιθέσει δεν προβλέπεται οποιοδήποτε αντίστοιχο δικαίωμα αποζημίωσης των αγοραστών σε περίπτωση καθυστέρησης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πωλητή.
-Την παράταση της προθεσμίας παράδοσης της κατοχής του ακινήτου χωρίς τον καθορισμό του μέγιστου χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δύναται να παραταθεί η προθεσμία παράδοσης μετά την παρέλευση της οποίας οι αγοραστές δύνανται να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους.
-Την επιβάρυνση των αγοραστών με τα έξοδα μεταβίβασης του ακινήτου χωρίς ωστόσο να καθορίζεται το συγκεκριμένο ποσό ή έστω να προσδιορίζονται τα κριτήρια υπολογισμού των εν λόγω εξόδων.
-Τη δέσμευση των αγοραστών από κανονισμούς, οι οποίοι διέπουν τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων, επιφορτίζοντάς τους με συγκεκριμένες υποχρεώσεις συμπεριφοράς, καθώς και με μέρος επί των κοινοχρήστων εξόδων, υποχρεώσεις οι οποίες ουδόλως προσδιορίζονται, έστω και ενδεικτικά.
Η εν λόγω απόφαση παρατίθεται αυτούσια εδώ.

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων