Ο περί της Προστασίας των Προσώπων που αναφέρουν Παραβιάσεις του Δικαίου της Ένωσης Νόμος του 2021 : Νομοσχέδιο

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης  προσχέδιο Νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί της Προστασίας των Προσώπων που αναφέρουν Παραβιάσεις του Δικαίου της Ένωσης Νόμος του 2021», το οποίο ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με συνημμένο Επεξηγηματικό Σημείωμα σε ό,τι αφορά τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι η μεταφορά της Οδηγίας 2019/1937/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του Δικαίου της Ένωσης. Η Οδηγία είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937 .

Σύμφωνα με το άρθρο 26 της Οδηγίας 2019/1937/ΕΕ η πιο πάνω Οδηγία θα πρέπει να μεταφερθεί στο ημεδαπό δίκαιο μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου, 2021.

Το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 12.3.2021, γίνονται δεκτές παρατηρήσεις/ σχόλια/ εισηγήσεις με στόχο την οριστικοποίηση του κειμένου προτού αποσταλεί για νομοτεχνικό έλεγχο.

Δείτε το Νομοσχέδιο εδώ

Δείτε το Επεξηγηματικό Σημείωμα εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, Νομική Υπηρεσία

Fostering Innovation in Financial Services: An Analysis of the CySEC Regulatory Sandbox

Δημόσια βλάβη: Τροποποίηση στο άρθρο 115 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου