Χειρισμός υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το Δικαστήριο: Κανονισμός του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε τον περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικό Κανονισμό του 2021, ο οποίος ρυθμίζει τον τρόπο χειρισμού των υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο κανονισμός έχει ως ακολούθως:

Προοίμιο 

Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός θα αναφέρεται ως ο περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2021. 

Ερμηνεία 

1. Άνευ επηρεασμού της ισχύουσας διαδικαστικής πρακτικής, το Δικαστήριο δύναται, εάν κρίνει τούτο πρόσφορο και τα μέρη συναινούν, να προβεί στο χειρισμό υπόθεσης στην απουσία τους. Σε τέτοια περίπτωση, δε θα επηρεάζεται ο ορθός, νομικά και δικονομικά, χειρισμός της υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση, ο χειρισμός της υπόθεσης μπορεί να γίνεται προσωπικά ή μέσω δικηγόρου, όπως, επίσης, και η συναίνεση για το σκοπό αυτό. 

2. (α) Στη βάση του Κανονισμού 1, παρέχεται η δυνατότητα σε διάδικο υποβολής προς το Δικαστήριο αιτήματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε ηλεκτρονική διεύθυνση που ανακοινώνεται προς τούτο από το Πρωτοκολλητείο, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η υπόθεση στην οποία το αίτημα αφορά, είναι ορισμένη ενώπιον του Δικαστηρίου. (β) Ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο περιλαμβάνει αίτημα προς το Δικαστήριο για τον χειρισμό θέματος ή για την έκδοση οδηγιών, πρέπει να κοινοποιείται, συγχρόνως, σε όλα τα μέρη στην υπόθεση. (γ) Αίτημα το οποίο υποβάλλεται από τα μέρη, από κοινού, πρέπει να περιλαμβάνει εισήγηση για τα έξοδα.

3. (α) Το Δικαστήριο δύναται να επικοινωνήσει ή να εκδώσει οδηγίες προς τα μέρη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, νοουμένου ότι οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους είναι γνωστές στο Πρωτοκολλητείο. (β) Σε τέτοια περίπτωση, ο διάδικος που λαμβάνει το μήνυμα, οφείλει να επιβεβαιώσει τη λήψη του, αναλόγως. 

4. Οποιοδήποτε αίτημα υποβάλλεται κατά παράβαση των προνοιών του παρόντος Διαδικαστικού Κανονισμού, δεν θα λαμβάνεται υπόψη από το Δικαστήριο οπότε τα μέρη πρέπει να εμφανίζονται ενώπιον του στην ημερομηνία κατά την οποία είναι ορισμένη η υπόθεση, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω οδηγία προς τούτο. 

5. Το Δικαστήριο επιλαμβάνεται αιτήματος από διάδικο και δίνει τις ανάλογες οδηγίες, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή μέσω του αναρτώμενου, φυσικά και ηλεκτρονικά, πινακίου, τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την ημερομηνία κατά την οποία είναι ορισμένη η υπόθεση ενώπιον του. 

6. (α) Το Δικαστήριο δύναται να δώσει οδηγίες σε διάδικο να καταχωρίσει γραπτή αγόρευση σε σχέση με οποιαδήποτε διαδικασία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (β) Το Δικαστήριο δύναται να κοινοποιήσει ενδιάμεση ή τελική απόφασή του σε διάδικο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

7. Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός, δεν αναιρεί την υποχρέωση των διαδίκων να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου εάν: (α) τους δοθούν οδηγίες προς τούτο από το Δικαστήριο, ή (β) το Δικαστήριο δεν ανταποκριθεί σε αίτημά τους το οποίο υπέβαλαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή (γ) οι οδηγίες του Δικαστηρίου δεν αναρτήθηκαν στο πινάκιο. 

8. Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις διαδικασίες ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου και των πρωτόδικων Δικαστηρίων, περιλαμβανομένων και των ειδικών Δικαστηρίων.

O Κανονισμός εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (17.9.2021).

ο Κανονισμός είναι διαθέσιμος εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων