ΜΕΜΟ σε ακίνητη περιουσία μητέρας υπέρ του Υπ.Εργασίας παρέμεινε σε ισχύ παρά τη διακοπή λήψης επιδόματος μονογονέα - Παρέμβαση Επιτρόπου Διοικήσεως

Μητέρα δύο παιδιών ελάμβανε επίδομα μονογονέα κατόπιν έκδοσης ΜΕΜΟ σε βάρος ακίνητης περιουσίας της υπέρ του Υπουργείο Εργασίας. Παρά το γεγονός ότι η λήψη του επιδόματος τερματίστηκε μετά από 2 χρόνια, το ΜΕΜΟ παρέμεινε σε ισχύ. Παρέμβαση της Επιτρόπου Διοικήσεως & Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η κ. ΧΧΧΧΧ, από τη Λευκωσία, με ηλεκτρονικό μήνυμά της ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2020,  υπέβαλε παράπονο στην Επίτροπο Διοικήσεως, το οποίο στρέφεται εναντίον του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Συγκεκριμένα, η παραπονούμενη αναφέρει, ότι είναι μητέρα δύο παιδιών και, παρά το γεγονός ότι είναι μονογονέας από το έτος 1998, εντούτοις, λόγω άγνοιας σε ό,τι αφορούσε στο δικαίωμα της, για λήψη επιδόματος μονογονέα, αιτήθηκε για το επίδομα αυτό, μόλις το έτος 2012, το οποίο εγκρίθηκε, με την προϋπόθεση, να εκδοθεί ΜΕΜΟ προς όφελος της εμπλεκόμενης υπηρεσίας και σε βάρος συγκεκριμένων ακινήτων της παραπονούμενης.

Η παροχή του εν λόγω επιδόματος διήρκησε μόλις δύο έτη και τερματίστηκε περί το έτος 2014, όχι όμως και το ΜΕΜΟ επί των ακινήτων της παραπονούμενης, το οποίο παρέμεινε σε ισχύ, χωρίς η τελευταία να γνωρίζει την εξέλιξη αυτή. Η παραπονούμενη ενημερώθηκε για τη μη διαγραφή του ΜΕΜΟ, όταν επισκέφθηκε το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας, για να μεταβιβάσει συγκεκριμένο ακίνητο στα παιδιά της, όπου πληροφορήθηκε, ότι η συγκεκριμένη πράξη δεν μπορούσε να εκτελεστεί, λόγω της επιβάρυνσης του υπό μεταβίβαση ακινήτου, με ΜΕΜΟ.

Για το πιο πάνω θέμα η παραπονούμενη είχε τόσο τηλεφωνική όσο και προσωπική συζήτηση με αρμόδιο λειτουργό της εμπλεκόμενης υπηρεσίας, ο οποίος δεν ήταν σε θέση να δώσει οποιεσδήποτε διευκρινήσεις, παρά μόνο ότι το επίδομα μονογονιού είχε τότε, ενταχθεί στα δημόσια βοηθήματα, τα οποία εδίδοντο με βάση τον περί Δημοσίων Βοηθημάτων Νόμο, με προϋπόθεση τη δέσμευση ακίνητης περιουσίας με ΜΕΜΟ, του οποίου η κατάργηση γίνεται μόνο υπό την προϋπόθεση της επιστροφής ολόκληρου του ποσού που ελήφθη ως επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας.

Η παραπονούμενη απευθύνθηκε στην Επίτροπο Διοικήσεως με επιστολή, όπου θεωρεί άδικη, παράδοξη και οικονομικά εξοντωτική την πιο πάνω αξίωση της εμπλεκόμενης υπηρεσίας και ζήτησε την παρέμβαση της Επιτρόπου.

Σε επείγουσα επιστολή της προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η Επίτροπος ανέφερε τα ακόλουθα:

«Μέχρι τα μέσα περίπου του έτους 2014, η παροχή του επιδόματος μονογονέα, ρυθμιζόταν από τις πρόνοιες του περί Δημοσίων Βοηθημάτων Νόμου, ο οποίος έθετε, ως προυπόθεση για την καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους λήπτες, τη δέσμευση της ακίνητης περιουσίας τους, όταν και εφόσον υπήρχε τέτοια και δεν μπορούσε να τύχει αξιοποίησης και/ή εκμετάλλευσης της, προς όφελος και για κάλυψη των αναγκών του ιδιοκτήτη της.

Σήμερα, με τη ψήφιση και εφαρμογή της νέας νομοθεσίας με βάση την οποία καταβάλλεται το επίδομα μονογονέα, και στην οποία δεν τίθενται τέτοια πρόνοια για δέσμευση περιουσίας, γεννώνται εύλογα ερωτήματα τα οποία παρατίθενται πιο κάτω και πρέπει να απαντηθούν. Συγκεκριμένα:  

Αριθμός ληπτών του εν λόγω επιδόματος, των οποίων οι περιουσίεςέχουν δεσμευθεί, με βάση τον περί Δημοσίων Βοηθημάτων Νόμο και υπέβαλαν αίτημα για συνέχιση της καταβολής του με το νέο καθεστώς δεν εγκρίθηκαν και, ενώ δεν λαμβάνουν τη συγκεκριμένη παροχή οι περιουσίες τους εξακολουθούν να παραμένουν δεσμευμένες.  

Παράλληλα, μερίδα ληπτών του επιδόματος μονογονέα έχει εγκριθεί και λαμβάνει το επίδομα αυτό έχοντας περιουσία η οποία παραμένει δεσμευμένη, σε αντίθεση με τους νέους λήπτες που για πρώτη φορά λαμβάνουν το εν λόγω βοήθημα από το κράτος και των οποίων καμία δέσμευση της περιουσίας τους δεν γίνεται, αφού τέτοια πρόνοια, στη νέα νομοθεσία, δεν υπάρχει. Αποτέλεσμα αυτής της διαφορετικής αντιμετώπισης είναι η άνιση μεταχείριση ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες ληπτών.

Με βάση τις πιο πάνω διαπιστώσεις, είναι αναγκαίο να μας ενημερώσετε αναφορικά με τα εξής:

α. Σε ποιες ρυθμίσεις προτίθεται να προβεί το Υπουργείο σας, ώστε η εκκρεμότητα, που υφίσταται εδώ και καιρό, με τη συνεχιζόμενη δέσμευση των ακινήτων πρώην ληπτών, να τερματισθεί.

β. Λαμβάνοντας δε υπόψη, ότι η νέα νομοθεσία, δεν περιέχει πρόνοια για δέσμευση περιουσίας, παρακαλώ να με ενημερώσετε, κατά πόσο προτίθεσθε να αποδεσμεύσετε τα ακίνητα των ληπτών, που δεσμεύτηκαν με το προηγούμενο νομικό καθεστώς για σκοπούς ίσης μεταχείρισης με τους νέους λήπτες, των οποίων τα ακίνητα δεν δεσμεύονται. Σε περίπτωση δε αρνητικής τοποθέτησής σας, παρακαλώ όπως μας αιτιολογήσετε την απάντησή σας αυτή.»

Ο Γενικός Διευθυντής της εμπλεκόμενης Υπηρεσίας ενημέρωσε την Επίτροπο ότι, στην βάση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 79751 και ημερομηνίας 1 5/11/2017 με αρ. 83.731 , η αποδέσμευση ακίνητης περιουσίας εγκρίνεται σε άτομα που πληρούν δύο βασικές προυποθέσεις: α. να καθίστανται δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και β. να ήταν λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος κατά την έναρξη ισχύος του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου 109(Ι) 2014.

Στην περίπτωση της κας ΧΧΧΧΧ η παροχή Δημοσίου Βοηθήματος τερματίστηκε τον Ιούνιο του 2012, δηλαδή πριν την έναρξη ισχύος του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Νόμου.

Στην ίδια επιστολή σημειώνεται επίσης ότι υπάρχουν ακόμα δύο περιπτώσεις αιτημάτων αποδέσμευσης ακίνητης περιουσίας που δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, και ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προτίθεται, εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος να καταθέσει Πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για αποδέσμευση της περιουσίας όλων των περιπτώσεων που δεν καλύπτονται από τις προαναφερόμενες Αποφάσεις.

Σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως, «ενόψει του γεγονότος ότι η περίπτωση της παραπονούμενης εμπίπτει σε αυτές που το αρμόδιο Υπουργείο αναγνωρίζει ότι θα έπρεπε να αποδεσμεύσει την περιουσία τους εισηγούμαι όπως προωθηθεί άμεσα η πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για αποδέσμευση της περιουσίας όλων των περιπτώσεων που δεν καλύπτονται από τις προαναφερόμενες Αποφάσεις που λήφθηκαν σε προγενέστερο χρόνο».

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης είναι διαθέσιμο εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων