Προσφυγή κατά υποχρεωτικού εμβολιασμού στη Γαλλία: Η απόρριψη της αίτησης λήψης προσωρινών μέτρων από το ΕΔΔΑ δεν προδικάζει την κρίση για την ουσία της υπόθεσης

Δεν κρίθηκε οριστικά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η ουσία της υπόθεσης σχετικά με την προσφυγή κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού στη Γαλλία, αλλά μόνο η αίτηση λήψης προσωρινών μέτρων που άσκησαν 672 εργαζόμενοι , η οποία απορρίφθηκε από το ΕΔΔΑ.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συνεδριάζοντας ως τμήμα στη σύνθεση επτά δικαστών, αποφάσισε στις 24 Αυγούστου 2021, να απορρίψει τα αιτήματα για προσωρινά μέτρα που υπέβαλαν μέλη της γαλλικής πυροσβεστικής υπηρεσίας, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αριθ. 2021-1040 της 5ης Αυγούστου 2021 για τη διαχείριση κρίσης δημόσιας υγείας. Το Δικαστήριο έκρινε ότι τα αιτήματα αυτά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 του Κανονισμού του Δικαστηρίου για τα Προσωρινά μέτρα.

Το Δικαστήριο εξέτασε τις αιτήσεις της 19ης Αυγούστου 2021 από 672 μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης καθώς και εργαζομένων σε νοσοκομεία στη Γαλλία.

Οι αιτήσεις έχουν καταχωρηθεί υπό τον αριθμό 41950/21 (Abgrall και 671 άλλοι κατά Γαλλίας).

Τονίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος και στηριζόμενοι στα άρθρα 2 (δικαίωμα στη ζωή) και 8 (δικαίωμα σεβασμού για την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, οι προσφεύγοντες ζήτησαν από το Δικαστήριο:

- ως κύρια αίτησή τους, να ανασταλεί η απαίτηση για εμβολιασμό, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του Νόμου  της 5ης Αυγούστου 2021 ».

- εναλλακτικά, «να ανασταλούν οι διατάξεις που απαγορεύουν σε άτομα που δεν έχουν συμμορφωθεί με την απαίτηση του εμβολιασμού, να εξασκούν το επάγγελμά τους »και να« ανασταλούν οι διατάξεις που προβλέπουν διακοπή της καταβολής των μισθών σε άτομα που δεν συμμορφώθηκαν με την απαίτηση του εμβολιασμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του νόμου της 5ης Αυγούστου 2021 ».

Το Δικαστήριο επαναλαμβάνει ότι τα προσωρινά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού του Δικαστηρίου αποφασίζονται σε σχέση με διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, χωρίς να προδικάζονται τυχόν μεταγενέστερες αποφάσεις σχετικά με το παραδεκτό ή την ουσία της υπόθεσης.

Το Δικαστήριο εγκρίνει τέτοια αιτήματα (προσωρινών μέτρων) μόνο σε εξαιρετική βάση, όταν οι  αιτούντες αντιμετωπίζουν πραγματικό κίνδυνο μη αναστρέψιμης βλάβης.

Όταν το Δικαστήριο δέχεται μια προσφυγή κατά το άρθρο 39 του Κανονισμού, μπορεί να απαιτήσει από ένα Κράτος να λάβει ορισμένα μέτρα προσωρινά, όσο συνεχίζεται η εξέταση της υπόθεσης. Συνήθως απαιτεί από ένα Κράτος να απέχει από κάποιες ενέργειες, όπως να μην απελαύνει άτομα σε χώρες όπου καταγγέλλεται ότι θα αντιμετωπίσουν ποινή θανάτου ή βασανιστήρια. Τα προσωρινά μέτρα χορηγούνται από το Δικαστήριο μόνο σύμφωνα με σαφώς καθορισμένες προϋποθέσεις, συγκεκριμένα όταν υπάρχει κίνδυνος ότι θα συντελεστούν σοβαρές παραβιάσεις της Σύμβασης. Μεγάλο ποσοστό των αιτημάτων για προσωρινά μέτρα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και ως εκ τούτου απορρίπτεται.

Επομένως, αναφορικά με την εν λόγω υπόθεση, το ΕΔΔΑ εξέτασε μόνο τις προϋποθέσεις για τη λήψη προσωρινών μέτρων και όχι την ουσία της προσφυγής κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και νομολογία για τη διαδικασία των προσωρινών μέτρων στο ΕΔΔΑ εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Μεταναστευτικό Δίκαιο: Νέοι κανόνες για την άδεια εργασίας/διαμονής

Σημαντική απόφαση του ΕΔΑΔ για την κλιματική αλλαγή: Μη λήψη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων από το κράτος

Πρόστιμο σε ιατρό για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Η παραβίαση της υποχρέωσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη ως λόγος ακύρωσης της δανειακής σύμβασης

Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης σε σχολεία: Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων