Ο περί της Ολιστικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης Νόμος του 2022 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας

Νόμο του κράτους αποτελεί ο περί της Ολιστικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης Νόμος του 2022 που εκδόθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 14/12/2022 και θα ισχύσει από 1η Σεπτεμβρίου 2023.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 , σκοπός του Νόμου είναι η θεσμοθέτηση του πλαισίου για την υποχρεωτική ολιστική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, μέσω του αναλυτικού προγράμματος σε όλες τις τάξεις και σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την ερμηνεία του όρου «ολιστική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση» στο άρθρο 2 του νόμου, αυτός σημαίνει τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης που βασίζεται σε αναλυτικό πρόγραμμα σχετικά με τις γνωστικές, συναισθηματικές, σωματικές και κοινωνικές, πτυχές της σεξουαλικότητας, και έχει ως στόχο να εφοδιάσει το παιδί ή ενήλικο πρόσωπο που φοιτά σε οποιαδήποτε τάξη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης με γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες που θα το ενδυναμώσει ώστε να συνειδητοποιεί, την υγεία, την ευημερία και την αξιοπρέπειά του, να αναπτύσσει κοινωνικές και σεξουαλικές σχέσεις, να συνειδητοποιεί ότι οι επιλογές του επηρεάζουν τη δική του ευημερία και την ευημερία των άλλων, να κατανοεί τα δικαιώματά του και να διεκδικεί τη διασφάλισή τους, να κατανοεί και να χαίρεται τη σεξουαλικότητά του με υπευθυνότητα, ασφάλεια και συναίνεση στις διαπροσωπικές του σχέσεις και φιλίες, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για ενημερωμένες αποφάσεις του για τη δική του σεξουαλική υγεία και ευημερία και των άλλων.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου:

(1) Η αρμόδια αρχή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, παρέχει ολιστική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε παιδιά και ενήλικα πρόσωπα που φοιτούν σε τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης. 

(2) Η αρμόδια αρχή σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποιεί, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Εκπαιδευτικής Επιστημονικής και Πολιτιστικής Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και με βάση τις αρχές εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα, εκπαιδευτικά προγράμματα και διαφωτιστικές διαλέξεις στο πλαίσιο των οποίων διατίθεται στα παιδιά και σε ενήλικα πρόσωπα που φοιτούν σε οποιαδήποτε τάξη της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικό υλικό αναλόγως της βαθμίδας εκπαίδευσης στην οποία βρίσκονται. 

(3) Η αρμόδια αρχή μεριμνά για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.

Δείτε το Νόμο εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, Νομική Υπηρεσία

Fostering Innovation in Financial Services: An Analysis of the CySEC Regulatory Sandbox

Δημόσια βλάβη: Τροποποίηση στο άρθρο 115 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου