Προκήρυξη θέσης Προέδρου Οικογενειακού Δικαστηρίου

Το Ανώτατο Δικαστήριο προκήρυξε μία (1) θέση Προέδρου Οικογενειακού Δικαστηρίου.  Η σχετική ανακοίνωση η είναι η ακόλουθη:

"1. To Ανώτατο Δικαστήριο προτίθεται να πληρώσει θέση, ενός (1) Πρόεδρου Οικογενειακού Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία, η οποία αναμένεται να κενωθεί. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Διοικητικό Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο οποίο ο υποψήφιος έχει την έδρα του, μέχρι την 12η Δεκεμβρίου, 2022, συνοδευόμενη από: α) Βιογραφικό σημείωμα («Curriculum Vitae») και πρόσφατη φωτογραφία, β) Υπεύθυνη δήλωση του αιτητή ως προς τυχόν προηγούμενες ή τρέχουσες εναντίον του υποθέσεις, είτε πειθαρχικές είτε ποινικές είτε αστικές, γ) Σύντομη χωριστή περιγραφή της προσωπικότητας του αιτητή, προερχόμενη από τον ίδιο. 

Στην αίτηση απαραιτήτως να δηλώνεται ο αριθμός μητρώου δικηγόρου, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι δικηγόρος, και, εν πάση περιπτώσει, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το κινητό τηλέφωνο του υποψηφίου. 

3. Κατ' ακολουθία της διαδικασίας και των κριτηρίων προαγωγής Δικαστών, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2019, οι υποψήφιοι για τη θέση Προέδρου Οικογενειακού Δικαστηρίου, Δικαστές, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Αρχιπρωτοκολλητή μέχρι την 12η Δεκεμβρίου, 2022 συνοδευόμενη από: α) Συνοπτική, δισέλιδη, καταγραφή του δικαστικού τους έργου. β) Τις δέκα πιο πρόσφατες αποφάσεις, σε ηλεκτρονική μορφή, που έχουν εκδώσει, εκ των οποίων να υποδεικνύουν τις τρεις που οι ίδιοι κρίνουν ως τις πλέον σημαντικές. 

4. Η διαδικασία και τα κριτήρια διορισμού Δικαστών και η διαδικασία και κριτήρια προαγωγής Δικαστών είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμου του 1990 (Ν. 23/1990), για το διορισμό δικαστή Οικογενειακού Δικαστηρίου απαιτούνται τα προσόντα που καθορίζονται στο Άρθρο 111.2(Α)(α) του Συντάγματος".

Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024