Δύο στις τρεις προσφυγές στο Διοικητικό Δικαστήριο απορρίφθηκαν το 2022 - Το 77% των εφέσεων κρίθηκαν υπέρ της Δημοκρατίας

Σύμφωνα με την Ετήσια Στατιστική Ανάλυση Αποφάσεων επί Προσφυγών ΔιοικητικούΔικαστηρίου και Εφέσεων για το 2022, που δόθηκε στη δημιοσιότητα και η οποία συνοψίζει εν γένει το έργο του Υποτομέα Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου της Νομικής Υπηρεσίας, συμπεραίνονται τα εξής για το 2022:

  • Εκδόθηκαν περισσότερες Αποφάσεις Διοικητικού Δικαστηρίου συγκριτικά με το 2021 και παρόμοιος αριθμός με το 2020.
  • Αυξήθηκαν τα ποσοστά απόρριψης σε Προσφυγές που καταχώρησαν αιτητές εναντίον της Δημοκρατίας, συγκριτικά με τα έτη 2021 και 2020.
  • Αυξήθηκαν τα ποσοστά επιτυχίας Εφέσεων, συγκριτικά με το 2021 και ισοδυναμούν με τα ποσοστά επιτυχίας του 2020.

Αναλυτικά, τα κυριότερα ευρήματα έχουν ως ακολούθως:

Προσφυγές

Το 2022, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε περί τις 345 αποφάσεις, όπου Καθ' ων η Αίτηση ήταν η Δημοκρατία μέσω του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εκ των οποίων οι 240 (69,57%) απορρίφθηκαν και οι 105 ήταν επιτυχεις (30,43%).

Ενδεικτικά, τα κύρια επίδικα ζητήματα για το 2022 αφορούσαν σε Προσφυγές επί αποφάσεων που σχετίζονταν με θέματα Πολεοδομίας, Κτηματολογίου, Επιδομάτων κα Βοηθημάτων βάσει σχετικών Νομοθεσιών, πράξεων διορισμών και προαγωγών, και φορολογικές Προσφυγές.

Εφέσεις σε αποφάσεις επί προσφυγών

Το 2022, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε συνολικά περί τις 47 αποφάσεις σε προσφυγές Διοικητικού Δικαστηρίου όπου διάδικος ήταν η Δημοκρατία, εκ των οποίων οι 36 κρίθηκαν υπέρ της Δημοκρατίας (77%) και οι 11 κατά της Δημοκρατίας (23%). Οι εφέσεις κυρίως αφορούσαν σε δημοσιοϋπαλληλικά θέματα και υποθέσεις επί φορολογικών και πολεοδομικών ζητημάτων.

Η Έκθεση ετοιμάστηκε από την Υπεύθυνη του Υποτομέα Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου,  Ανώτερη Δικηγόρο της Δημοκρατίας κα Έλενα Παπαγεωργίου. (πηγή pio.gov.cy)

Δείτε την έκθεση εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, Νομική Υπηρεσία

Fostering Innovation in Financial Services: An Analysis of the CySEC Regulatory Sandbox

Δημόσια βλάβη: Τροποποίηση στο άρθρο 115 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου