Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμος: Αναστολή χρόνου παραγραφής αγώγιμου δικαιώματος για αμέλεια ή παράβαση θέσμιου καθήκοντος

Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023, o οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 21.4.2023, τροποποιεί τον βασικό νόμο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων και ειδικότερα το άρθρο 27Α (ειδική διάταξη). Συγκεκριμένα, το άρθρο 27Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της «είκοσι τεσσάρων (24) μηνών» (πέμπτη γραμμή), με τη φράση «τριάντα εννέα (39) μηνών».  Η νέα διατύπωση έχει ως εξής: 

27Α. Παρά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο προβλεπόμενος χρόνος παραγραφής αγώγιμου δικαιώματος για αμέλεια ή παράβαση θέσμιου καθήκοντος κατά φυσικού ή νομικού προσώπου, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021, αναστέλλεται για χρονική περίοδο τριάντα εννέα μηνών (39) μηνών.

Σχόλια