Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμος: Αναστολή χρόνου παραγραφής αγώγιμου δικαιώματος για αμέλεια ή παράβαση θέσμιου καθήκοντος

Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023, o οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 21.4.2023, τροποποιεί τον βασικό νόμο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων και ειδικότερα το άρθρο 27Α (ειδική διάταξη). Συγκεκριμένα, το άρθρο 27Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της «είκοσι τεσσάρων (24) μηνών» (πέμπτη γραμμή), με τη φράση «τριάντα εννέα (39) μηνών».  Η νέα διατύπωση έχει ως εξής: 

27Α. Παρά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο προβλεπόμενος χρόνος παραγραφής αγώγιμου δικαιώματος για αμέλεια ή παράβαση θέσμιου καθήκοντος κατά φυσικού ή νομικού προσώπου, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021, αναστέλλεται για χρονική περίοδο τριάντα εννέα μηνών (39) μηνών.

Σχόλια

Top Legal Stories

Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, Νομική Υπηρεσία

Fostering Innovation in Financial Services: An Analysis of the CySEC Regulatory Sandbox

Δημόσια βλάβη: Τροποποίηση στο άρθρο 115 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου