Ο περί Ενοικιοστασίου Τροποποιητικός Διαδικαστικός Κανονισμός 2023: Έντυπο διορισμού δικηγόρου

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε τον περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Διαδικαστικό Κανονισμό του 2023, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15.9.2023.

Σύμφωνα με αυτόν, ο Κανονισμός 8 του βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με την διαγραφή του εδαφίου (ε) και την αντικατάστασή του με το εξής νέο εδάφιο (ε): 

«(ε) Το έντυπο διορισμού δικηγόρου από τον αιτητή και τον καθ’ ού η αίτηση, θα είναι στον τύπο ο οποίος προβλέπεται για τον ενάγοντα και τον εναγόμενο αντίστοιχα, στους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας του 2023, με τις αναγκαίες προσαρμογές.». 

Ο Κανονισμός εκδόθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου, 2023 και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ο Κανονισμός 8 μετά την τροποποίηση:

Κανονισμός 8 - Καταχώρηση επίδοση αιτήσεων

8.(α) Πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί να την αμφισβητήσει στο σύνολο ή μέρος της με την καταχώριση απαντήσεως εντός 14 ημερών. Η απάντηση υποβάλλεται σύμφωνα με τον Τύπο 3 του παραρτήματος. Η απάντηση καθορίζει τις θεραπείες και γεγονότα που αμφισβητούνται. Θεραπείες και γεγονότα που δεν αμφισβητούνται ρητά θεωρούνται παραδεκτά.

(β) Η απάντηση εκθέτει τα ουσιώδη γεγονότα τα οποία υποστηρίζουν την υπόθεση του καθ' ου η αίτηση.

(γ) Η απάντηση υπογράφεται από τον καθ' ου η αίτηση ή το δικηγόρο του. Αντίγραφα της απαντήσεως κατατίθενται στη Γραμματεία και παραδίδονται στη διεύθυνση επιδόσεως του αιτητή.

(δ) Όταν ο καθού η αίτηση, που διαμένει στην Κυπρο, εκπροσωπείται από δικηγόρο, τότε η απάντηση δε θα γίνεται δεκτή για καταχώρηση από τον Πρωτοκολλητή εκτός εάν αυτή συνοδεύεται από τύπο διορισμού δικηγόρου, επιμαρτυρούμενος, όταν ο καθού η αίτηση είναι αγράμματος, από Πρωτοκολλητή, Πιστοποιούντα Υπάλληλο ή δυο ικανούς μάρτυρες που δεν είναι δικηγορικοί υπάλληλοι.

Νοείται ότι με την άδεια του δικαστηρίου ή δικαστή που χορηγείται όταν καταδεικνύεται καλός λόγος ο οποίος και καταγράφεται, μπορεί να καταχωρηθεί από δικηγόρο η απάντηση χωρίς να συνοδεύεται από τύπο διορισμού δικηγόρου. Σε τέτοια όμως περίπτωση ο τύπος διορισμού θα κατατίθεται μέσα σε χρονικό διάστημα που το δικαστήριο ή δικαστής θα έκρινε ορθό να καθορίσει.

(ε) Το έγγραφο διορισμού δικηγόρου από τον αιτητή θα είναι στον Τύπο 4 όπως αυτός προβλέπεται για ενάγοντα με βάση τους περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς και το έγγραφο διορισμού δικηγόρου από τον καθού η αίτηση στον Τύπο 12 Α όπως αυτός προβλέπεται για εναγόμενο στους περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς με τις αναγκαίες προσαρμογές.

(ε) Το έντυπο διορισμού δικηγόρου από τον αιτητή και τον καθ’ ού η αίτηση, θα είναι στον τύπο ο οποίος προβλέπεται για τον ενάγοντα και τον εναγόμενο αντίστοιχα, στους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας του 2023, με τις αναγκαίες προσαρμογές.


Σχόλια