Ο περί Ενοικιοστασίου Τροποποιητικός Διαδικαστικός Κανονισμός 2023: Έντυπο διορισμού δικηγόρου

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε τον περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Διαδικαστικό Κανονισμό του 2023, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15.9.2023.

Σύμφωνα με αυτόν, ο Κανονισμός 8 του βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με την διαγραφή του εδαφίου (ε) και την αντικατάστασή του με το εξής νέο εδάφιο (ε): 

«(ε) Το έντυπο διορισμού δικηγόρου από τον αιτητή και τον καθ’ ού η αίτηση, θα είναι στον τύπο ο οποίος προβλέπεται για τον ενάγοντα και τον εναγόμενο αντίστοιχα, στους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας του 2023, με τις αναγκαίες προσαρμογές.». 

Ο Κανονισμός εκδόθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου, 2023 και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ο Κανονισμός 8 μετά την τροποποίηση:

Κανονισμός 8 - Καταχώρηση επίδοση αιτήσεων

8.(α) Πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί να την αμφισβητήσει στο σύνολο ή μέρος της με την καταχώριση απαντήσεως εντός 14 ημερών. Η απάντηση υποβάλλεται σύμφωνα με τον Τύπο 3 του παραρτήματος. Η απάντηση καθορίζει τις θεραπείες και γεγονότα που αμφισβητούνται. Θεραπείες και γεγονότα που δεν αμφισβητούνται ρητά θεωρούνται παραδεκτά.

(β) Η απάντηση εκθέτει τα ουσιώδη γεγονότα τα οποία υποστηρίζουν την υπόθεση του καθ' ου η αίτηση.

(γ) Η απάντηση υπογράφεται από τον καθ' ου η αίτηση ή το δικηγόρο του. Αντίγραφα της απαντήσεως κατατίθενται στη Γραμματεία και παραδίδονται στη διεύθυνση επιδόσεως του αιτητή.

(δ) Όταν ο καθού η αίτηση, που διαμένει στην Κυπρο, εκπροσωπείται από δικηγόρο, τότε η απάντηση δε θα γίνεται δεκτή για καταχώρηση από τον Πρωτοκολλητή εκτός εάν αυτή συνοδεύεται από τύπο διορισμού δικηγόρου, επιμαρτυρούμενος, όταν ο καθού η αίτηση είναι αγράμματος, από Πρωτοκολλητή, Πιστοποιούντα Υπάλληλο ή δυο ικανούς μάρτυρες που δεν είναι δικηγορικοί υπάλληλοι.

Νοείται ότι με την άδεια του δικαστηρίου ή δικαστή που χορηγείται όταν καταδεικνύεται καλός λόγος ο οποίος και καταγράφεται, μπορεί να καταχωρηθεί από δικηγόρο η απάντηση χωρίς να συνοδεύεται από τύπο διορισμού δικηγόρου. Σε τέτοια όμως περίπτωση ο τύπος διορισμού θα κατατίθεται μέσα σε χρονικό διάστημα που το δικαστήριο ή δικαστής θα έκρινε ορθό να καθορίσει.

(ε) Το έγγραφο διορισμού δικηγόρου από τον αιτητή θα είναι στον Τύπο 4 όπως αυτός προβλέπεται για ενάγοντα με βάση τους περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς και το έγγραφο διορισμού δικηγόρου από τον καθού η αίτηση στον Τύπο 12 Α όπως αυτός προβλέπεται για εναγόμενο στους περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς με τις αναγκαίες προσαρμογές.

(ε) Το έντυπο διορισμού δικηγόρου από τον αιτητή και τον καθ’ ού η αίτηση, θα είναι στον τύπο ο οποίος προβλέπεται για τον ενάγοντα και τον εναγόμενο αντίστοιχα, στους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας του 2023, με τις αναγκαίες προσαρμογές.


Σχόλια

Top Legal Stories

Κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1974

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος 85(Ι) του 2024

Δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, Νομική Υπηρεσία

Fostering Innovation in Financial Services: An Analysis of the CySEC Regulatory Sandbox

Δημόσια βλάβη: Τροποποίηση στο άρθρο 115 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου