Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας εξέδωσε στις 12.1.2024 την παρακάτω ανακοίνωση αναφορικά με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων:

"Με αφορμή δημοσιεύματα, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) ενημερώνει ότι ο Νόμος 188(Ι)/2007 περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, ως τροποποιήθηκε, ο οποίος ρυθμίζει τη σύσταση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων που έχει υποχρέωση να τηρεί το ΤΕΕΔΙ, καθώς και το ύψος των χρηματικών επιβαρύνσεων που θα επιβάλλονται στους μη συμμορφούμενους, ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τέθηκε σε εφαρμογή στις 23/2/2021.

Το ΤΕΕΔΙ, με Ανακοινώσεις του, ενημέρωσε επανειλημμένα το κοινό και τους εμπλεκόμενους φορείς για την εφαρμογή της νομοθεσίας, καθώς και για Οδηγίες που εξέδιδε, οι οποίες ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες λειτουργίας του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων και την επιβολή των χρηματικών επιβαρύνσεων, με βάση πάντα τον Νόμο 188(Ι)/2007.

Για σκοπούς ομαλής μετάβασης από την ενδιάμεση στην τελική λύση του ηλεκτρονικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 14/11/23 και για την οποία οι φορείς ενημερώθηκαν με Ανακοινώσεις που εξέδωσε το ΤΕΕΔΙ, αποφασίστηκε όπως παραχωρηθεί παράταση στην πλειοψηφία του αριθμού των επηρεαζόμενων εταιρειών (περί τις 190.000) που είχαν συμμορφωθεί με την ενδιάμεση λύση και οι Πραγματικοί Δικαιούχοι κατέληγαν σε φυσικό πρόσωπο, μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2024 (αντί για τις 31 Δεκεμβρίου 2023) ώστε να προβούν σε επιβεβαίωση/επανακαταχώριση. Για ένα αριθμό (περί τις 5.000) επηρεαζόμενων εταιρειών (εμπιστεύματα, ιδρύματα, άλλη νομική διευθέτηση) δεν ήταν νομικά εφικτό να παραχωρηθεί η παράταση. Η παράταση ρυθμίστηκε με την έκδοση της Οδηγίας Κ.Δ.Π. 401/2023 στις 15/12/2023 και ακολούθησε Ανακοίνωση του ΤΕΕΔΙ ημερομηνίας 20/12/23.

Μετά την εφαρμογή της Οδηγίας την 1/1/2024, κοινοποιήθηκε επιστολή στο ΤΕΕΔΙ από τους φορείς, με την οποία εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο εφαρμογής της Οδηγίας και υπέβαλαν εισηγήσεις.

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των φορέων, προέβη στις πιο κάτω ενέργειες:

1. Ζητήθηκε γραπτώς από τη Νομική Υπηρεσία γνωμάτευση:

α. εάν είναι νομικά δυνατή η παραχώρηση παράτασης και στις εταιρείες που είχαν εξαιρεθεί από την παράταση (εμπιστεύματα, ιδρύματα, άλλη νομική διευθέτηση), και

β. κατά πόσον οι χρηματικές επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν και πληρώθηκαν ήδη από τις υπό αναφορά εταιρείες, μπορούν να επιστραφούν στα πλαίσια ανάκλησης διοικητικής πράξης.

2. Δόθηκαν οδηγίες στην εταιρεία που ανέπτυξε το ηλεκτρονικό σύστημα του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων όπως δοθεί η δυνατότητα σε κάθε εταιρεία, αλλά και στους αξιωματούχους της, να προβαίνουν στην καταχώριση των στοιχείων των Πραγματικών Δικαιούχων στο Μητρώο χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση η άμεση καταβολή της χρηματικής επιβάρυνσης τη δεδομένη στιγμή. Η εν λόγω δυνατότητα θα τεθεί σε εφαρμογή σήμερα".

           

Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024