Κενή μόνιμη θέση Λειτουργού ΔΣΜΚ – Νομικές Υπηρεσίες

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) – Νομικές Υπηρεσίες. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). 

Ο μισθός της θέσης είναι στην εγκεκριμένη μισθοδοτική Κλίμακα συνδυασμένη Α8-Α10-Α11 (Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, - A10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396,- A11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. 

Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΔΣΜΚ (www.dsm.org.cy) το αργότερο μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2024 ώρα 24:00. 

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής: 

2.1. Καθήκοντα και ευθύνες: Κάτω από τη γενική εποπτεία του Προϊσταμένου του: 

(1) Εκτελεί νομικά και διοικητικά καθήκοντα σχετικά με την εξέταση διάφορων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες των Νομικών Υπηρεσιών. 

(2) Βοηθά στη διεξαγωγή πειθαρχικών ερευνών σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα του ΔΣΜΚ σε περιπτώσεις καταγγελίας υπαλλήλων του ΔΣΜΚ για διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων. 

(3) Βοηθά στην αναθεώρηση και εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων και Κανονισμών. 

(4) Βοηθά στη διεκπεραίωση της εργασίας μεταξύ ΔΣΜΚ και κυβερνητικών Τμημάτων/Υπηρεσιών, σχετικά με νομικά θέματα. 

(5) Παρακολουθεί την Κυπριακή Νομοθεσία και Νομολογία και ενημερώνει τον άμεσα προϊστάμενό του για θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τον ΔΣΜΚ και εισηγείται τρόπους εφαρμογής τους. 

(6) Βοηθά στην παρακολούθηση και προώθηση, σε συνεργασία με τους Νομικούς Συμβούλους του ΔΣΜΚ, όλων των προσφυγών, αγωγών και νομικών υποθέσεων που έχουν σχέση με τον ΔΣΜΚ και ενεργεί ως συντονιστής μεταξύ ΔΣΜΚ και των Νομικών Συμβούλων. 

(7) Έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για τα θέματα που αφορούν στον Τομέα του και να παρακολουθεί εκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων, σχετικές με την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

(8) Μελετά όλες τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας και όλες τις Οδηγίες και Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στα καθήκοντά του και υποβάλλει εκθέσεις και σημειώματα για την εφαρμογή τους. 

(9) Συνεργάζεται για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του ΔΣΜΚ έγκαιρα και ολοκληρωμένα για θέματα της αρμοδιότητάς του. 

(10) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα σχετίζονται με τη θέση του, που δυνατόν να του ανατεθούν. 

2.2. Απαιτούμενα προσόντα: 

(1) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law). 

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. 

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, ικανότητα στη διοίκηση προσωπικού, οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 

3. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 13 των περί Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Προσωπικού) Κανονισμών του 2022, «Κανένας δεν διορίζεται σε θέση στον ΔΣΜΚ εκτός εάν- 

(α) κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη συγκεκριμένη θέση, 

(β) έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές, 

(γ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, ή δεν έχει επιβληθεί σε αυτόν ποινή φυλάκισης για την τέλεση οποιουδήποτε αδικήματος, 

(δ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχει τερματίσει τις υπηρεσίες του από την δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία της Δημοκρατίας, από οργανισμό δημοσίου δικαίου ή από τον ΔΣΜΚ ή κράτος μέλος ή όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας της διάπραξης από αυτόν πειθαρχικού παραπτώματος, 

(ε) πιστοποιείται από ιατρό που ορίζεται από την Αρμόδια Επιτροπή ως κατάλληλος από πλευράς υγείας για τη θέση στην οποία θα διοριστεί, ύστερα από ιατρική εξέταση, 

(στ) είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους, νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στην διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους όπως καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο: 

Νοείται ότι, η Διευρυμένη Ειδική Επιτροπή ΔΣΜΚ δύναται να προβαίνει σε επί συμβάσει διορισμό για ορισμένο χρονικό διάστημα ή σε μόνιμη βάση προσώπου που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό δύναται να διοριστεί- (i) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή (ii) σε μόνιμη βάση εάν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) χρόνια.».

4. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις, θα πρέπει να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΔΣΜΚ (www.dsm.org.cy) το αργότερο μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2024 ώρα 24:00 και θα πρέπει να επισυναφθούν τα ακόλουθα στοιχεία και πιστοποιητικά: 

(α) Απολυτήριο Λυκείου. 

(β) Πανεπιστημιακό/ά Δίπλωμα/τα ή τίτλος/οι ή ισότιμο/α προσόν/τα. 

(γ) Πιστοποιητικό Γέννησης. 

(δ) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (για τους κύπριους άρρενες υποψηφίους). 

 (ε) Πιστοποίηση Γλωσσών. 

(στ) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που αναφέρονται στην αίτηση. Σημ.: Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις πιο πάνω γλώσσες. 

Νοείται ότι η γνησιότητα των αντιγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου. Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του και, στην περίπτωση που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας του. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που πρόσωπο που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση αδυνατεί να το πράξει λόγω αναπηρίας, μπορεί να απευθυνθεί στον ΔΣΜΚ, στο τηλέφωνο 22277177 ώστε να του παρέχονται οι αναγκαίες διευκολύνσεις για την υποβολή της σχετικής αίτησης. 

Σε περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις, ο αιτητής συμπληρώνει ξεχωριστή αίτηση για κάθε θέση. 

Η ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων, συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 

Να σημειωθεί ότι με βάση τον Νόμο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση, Νόμος του 2002 (Ν. 205(Ι)/2002), άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης απαγορευμένης οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης διακρίσεως λόγω φύλου. Ως εκ τούτου η διεκδίκηση θέσεων γίνεται με ίσους όρους για άτομα και των δύο φύλων. 

Δικαίωμα στις εξετάσεις θα έχουν όσοι καταβάλουν το ποσό των €30 ως αντίτιμο για συμμετοχή στην εξέταση, κατά την υποβολή της αίτησης, μέσω του συστήματος αποδοχής πληρωμών της JCC, που αποτελεί το τελευταίο στάδιο επιτυχούς υποβολής της αίτησης. 

Η καταχώρηση αίτησης θεωρείται επιτυχής ΜΟΝΟΝ όταν ληφθεί απαντητικό μήνυμα από τον ΔΣΜΚ. 

Σημειώνεται ότι το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποίηση στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 9(Ι)/2024)

Με βάση τους παλιούς Θεσμούς οι εταιρικές αιτήσεις και οι αιτήσεις-εφέσεις (Εγκύκλιος Α.Δ.)

Νέο Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό: Στα 1000 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2024

Απόρριψη προσφυγής κατά της καταχώρισης της ονομασίας «Χαλλούμι» ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΓΔΕΕ)

Προσθήκη λόγου έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 4(Ι) του 2024